Nhìn lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025 ( 02/06/2020 )

Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) được thành lập theo Quyết định số 09-QĐ/ĐU ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Đảng ủy Bộ Tư pháp. Đảng bộ Tổng cục THADS là Đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp, có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Tổng cục THADS; của Bộ, ngành Tư pháp và nhiệm vụ của Đảng cấp trên tại Đảng bộ Tổng cục THADS.

Tuổi trẻ Tổng cục THADS phát huy tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao ( 01/06/2020 )

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam; đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng. Khi đề cập về thanh niên và công tác thanh niên, Đảng ta đã nêu rõ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội” (Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa).

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025 ( 31/05/2020 )

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi lên Chủ nghĩa xã hội ( 25/05/2020 )

Giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nhiều nước Tây Âu, nhất là nước Anh, đã phát triển mạnh mẽ. Bước lên vũ đài chính trị, giai cấp vô sản cần có lý luận khoa học để hướng dẫn cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp mình khỏi áp bức, bất công xã hội. Trên thế giới lúc đó cũng đã xuất hiện những tiền đề về kinh tế - xã hội khoa học và lý luận, v.v… dẫn tới sự ra đời của chủ nghĩa Mác.

Thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 15/05/2020 )

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ( 15/05/2020 )

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Tự hào về lịch sử vẻ vang của Đảng ( 15/05/2020 )

Trong 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương, đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn để lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025 ( 05/04/2020 )

Ngày 30/3/2020, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 42-KH/ĐU về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025