Hướng tới Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025 ( 31/05/2020 )

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi lên Chủ nghĩa xã hội ( 25/05/2020 )

Giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nhiều nước Tây Âu, nhất là nước Anh, đã phát triển mạnh mẽ. Bước lên vũ đài chính trị, giai cấp vô sản cần có lý luận khoa học để hướng dẫn cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp mình khỏi áp bức, bất công xã hội. Trên thế giới lúc đó cũng đã xuất hiện những tiền đề về kinh tế - xã hội khoa học và lý luận, v.v… dẫn tới sự ra đời của chủ nghĩa Mác.

Thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 15/05/2020 )

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ( 15/05/2020 )

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Tự hào về lịch sử vẻ vang của Đảng ( 15/05/2020 )

Trong 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương, đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn để lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025 ( 05/04/2020 )

Ngày 30/3/2020, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 42-KH/ĐU về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 2 nhiệm kỳ 2020-2022 ( 30/03/2020 )

Sáng 26/3/2020, tại Tổng cục THADS Bộ Tư pháp, chi bộ Vụ Nghiệp vụ 2 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 ( 27/03/2020 )

Sáng ngày 27/3/2020, tại phòng họp 402 nhà N6, Trụ sở Bộ Tư pháp, Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3 trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.