Nhìn lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025

02/06/2020
Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) được thành lập theo Quyết định số 09-QĐ/ĐU ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Đảng ủy Bộ Tư pháp. Đảng bộ Tổng cục THADS là Đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp, có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Tổng cục THADS; của Bộ, ngành Tư pháp và nhiệm vụ của Đảng cấp trên tại Đảng bộ Tổng cục THADS.

Về tổ chức bộ máy của Đảng bộ Tổng cục THADS, hiện nay có 08 chi bộ trực thuộc (Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin), 04 Ban chuyên trách làm công tác xây dựng đảng gồm: Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy.
Hiện nay, toàn Đảng bộ có 125 đảng viên, trong đó 121 đảng viên chính thức, 04 đảng viên dự bị; đảng viên nam 47 (chiếm 37,6%), đảng viên nữ 78 (chiếm 62,4%); trình độ chuyên môn: có 05 Tiến sĩ, 62 Thạc sĩ, 54 Đại học, 04 đảng viên có trình độ cao đẳng, trung cấp; trình độ lý luận chính trị: 48 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 24 đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Đảng bộ và Lãnh đạo Bộ Tư pháp; sự quan tâm của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp tích cực của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Đảng bộ Tổng cục THADS đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác của Tổng cục, đạt những thành tựu nổi bật, thể hiện trên các lĩnh vực cơ bản sau:
Một là, đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, người lao động làm chủ luôn được bảo đảm.
Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về THADS, hành chính đã đạt được những kết quả nổi bật: Tham mưu Lãnh đạo Bộ, Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS (năm 2014), phối hợp trình ban hành Luật Tố tụng hành chính (năm 2015); chủ trì tham mưu ban hành, phối hợp ban hành 03 Nghị định, 02 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 05 Thông tư liên tịch và 10 Thông tư hướng dẫn thi hành. Việc ban hành các quy chế, quy trình nội bộ tiếp tục được quan tâm hoàn thiện, ban hành.
Trong nhiệm kỳ đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và biên chế. Hệ thống THADS có 63 Cục THADS, 704 Chi cục THADS. Đội ngũ công chức lãnh đạo trong toàn Hệ thống THADS hiện có: 03 Phó Tổng cục trưởng, 26 lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Tổng cục, 63 Cục trưởng, 136 Phó Cục trưởng, 672 Chi cục trưởng; công chức, người lao động trong toàn Hệ thống là hơn 9.000 người.
Số lượng về việc, về tiền phải thi hành tăng nhiều qua từng năm, song kết quả thi hành án dân sự đạt được năm sau đều cao hơn năm trước. Công tác xác minh, phân loại án được chú trọng, bảo đảm chính xác, đúng pháp luật. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, khoản nợ của các tổ chức tín dụng, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn được tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả...
 

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ THADS được Đảng ủy Tổng cục THADS tập trung chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, tổng số vụ việc hướng dẫn nghiệp vụ là 957, đã giải quyết 891/957 vụ việc. Về cơ bản, các đề nghị hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của các cơ quan THADS địa phương được giải quyết kịp thời, đúng thời hạn. Đã tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành bàn biện pháp thống nhất giải quyết; trực tiếp về địa phương tham dự các cuộc họp với các cơ quan hữu quan và cơ quan THADS địa phương để giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài. Đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ án lớn, phức tạp, được báo chí và dư luận quan tâm.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm chú trọng. Từ năm 2015 đến nay, Tổng cục THADS và Bộ Tư pháp đã tiếp 3.578 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác THADS. Các cơ quan THADS địa phương đã tổ chức, phân công công chức thường xuyên trực và tiếp công dân theo quy định; đã tiếp nhận 17.136 đơn thư, kết quả đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,5%.
Công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện kiểm sát, giám sát thi hành án: Đã tổ chức hơn 100 đoàn kiểm tra theo chuyên đề, thành lập các đoàn thanh tra, đồng thời kiểm tra đột xuất đối với một số địa phương có kết quả thi hành án thấp hoặc phát sinh nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm. Đã thực hiện hơn 4.500 cuộc kiểm tra giám sát, trong đó VKSND dân các cấp đã thực hiện 3.300 cuộc, các cơ quan có thẩm quyền khác thực hiện 1.200 cuộc. Các kiến nghị, kháng nghị của cơ quan có thẩm quyền được xem xét tiếp thu và khắc phục kịp thời.
Công tác cải cách hành chính, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS đã bước đầu đạt được một số kết quả tích cực, đã tham mưu, phối hợp xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng một số phần mềm, ứng dụng [1]. Quản lý, vận hành hiệu quả Cổng Thông tin điện tử THADS và các Trang Thông tin điện tử của 63 Cục THADS. Đầu tư và đưa vào khai thác, sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến 64 điểm cầu; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số.
Công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định và ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.
Việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Tổng cục được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Hai là, đối với công tác xây dựng Đảng
Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, ổn định tình hình tư tưởng cho đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.
Chỉ đạo các cấp ủy đảng trong triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng cho đảng viên luôn được Đảng ủy Tổng cục quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ, đã cử tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về đảng cho trên 20 quần chúng ưu tú kết nạp Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị cho 19 đảng viên mới; cử trên 10 lượt đảng viên thuộc diện quy hoạch cấp ủy, quy hoạch lãnh đạo cấp vụ đi học lớp cao cấp lý luận chính trị.
Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên được quan tâm. Từ năm 2015 đến nay Đảng bộ Tổng cục nhiều năm đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; hàng năm có trên 80% chi bộ trực thuộc đạt “trong sạch, vững mạnh”; trên 90% đảng viên “đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ” (trong đó 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cũng được thực hiện nghiêm túc, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra đã tổ chức kiểm tra, giám sát 8/8 chi bộ trực thuộc (đạt 100%), một số chi bộ đã được kiểm tra, giám sát 02 lần theo chương trình hàng năm của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra.
Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cũng được Đảng ủy Tổng cục đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả trên các mặt (giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn của đơn vị đến các hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội….).

Có thể nói, hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ qua có nhiều khởi sắc và chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều nhiệm vụ đã đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội lần thứ II đề ra, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng cục, của Hệ thống THADS. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... đã được Đảng ủy Tổng cục THADS chủ động triển khai thực hiện với tinh thần nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức và sức chiến đấu của cán bộ Đảng viên.
Với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta tin tưởng rằng: Đại hội Đảng bộ Tổng cục THADS lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, đổi mới, đề ra những giải pháp quan trọng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của Tổng cục và của Hệ thống THADS, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của đất nước, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Nguyễn Văn Sơn
Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS
----------------------------------------
[1] Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS; phần mềm Hệ thống quản lý văn bản điều hành, phần mềm hỗ trợ trực tuyến THADS, phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án…; tiếp tục quản lý, sử dụng phần mềm kế toán nghiệp vụ và kế toán NSNN, phần mềm lưu trữ…; đang triển khai xây dựng và hoàn thiện phần mềm quản lý cán bộ THADS