Một số điểm mới của Thông tư số 06/2019/TT-BTP quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

Thống kê thi hành án dân sự là một trong những công cụ quan trọng phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành hoạt động thi hành án dân sự của các cơ quan có thẩm quyền. Kết quả thống kê thi hành án dân sự là nguồn thông tin, dữ liệu chủ yếu, tổng hợp, phản ánh toàn diện kết quả hoạt động tổ chức thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Kết tinh của lịch sử, trọng trách trước lịch sử

Lịch sử 90 năm của Đảng là lịch sử không ngừng phấn đấu trưởng thành, hy sinh tất cả vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của nhân dân. Đó cũng là lịch sử nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam.

Một số quy định mới liên quan đến công chức trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019

Ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 (Luật số: 52/2019/QH2014). So với Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 có một số điểm mới liên quan trực tiếp đến công chức trong Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự, cụ thể như sau:

Những quy định mới về ngạch công chức chuyên ngành kế toán trong Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 11/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 77/2019/TT-BTC). So với Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 09/2010/TT-BNV), Thông tư số 77/2019/TT-BTC có một số nội dung mới về ngạch công chức chuyên ngành kế toán, cụ thể:

Thông tin báo chí phục vụ Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020

Ngày 29/11/2019, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự thông tin một số kết quả công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) nổi bật năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, cụ thể như sau:

 

Một số kết quả nổi bật trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 ở Lào Cai

Năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện toàn diện, đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, vì thế đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2020 - 2022

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (THADS) và Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính (THAHC) giai đoạn 2018 - 2021; đặc biệt trước yêu cầu xây dựng Chính phủ “liêm chính, kiến tạo, hành động”, Chính phủ điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngày 13/11/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2862/QĐ-BTP về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực THADS, THAHC giai đoạn 2020 - 2022.

Thi hành án dân sự Lạng Sơn giải quyết cơ bản các vụ án lớn, phức tạp

Năm 2019 trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Thi hành án dân sự (THADS) Lạng Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt chỉ tiêu về việc và tiền. Nhân dịp này, PV Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Văn Dũng, Cục trưởng Cục THADS Lạng Sơn.

Ấm áp nghĩa tình đồng nghiệp

Để thực thi bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, ngày 07 tháng 8 năm 2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau thành lập đoàn cưỡng chế thi hành án, tiến hành cưỡng chế phần đất của ông Phạm Hoàng Kiếm và bà Lê Thị Hiến (địa chỉ: ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Trong quá trình cưỡng chế thi hành án, khi hội đồng cưỡng chế tiến hành các thủ tục cưỡng chế thì gia đình người phải thi hành án chống đối quyết liệt. Gia đình ông Kiếm đã dùng xăng tạt vào lực lượng tham gia cưỡng chế, châm lửa đốt và dùng hung khí nguy hiểm để chống đối khiến 12 người bị thương, trong đó có 03 đồng chí là chấp hành viên, công chức Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Cái Nước, 7 đồng chí là chiến sỹ Công an huyện và 2 đồng chí là cán bộ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Những bước phát triển trong cơ cấu tổ chức của Hệ thống Thi hành án dân sự nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra

Trải qua 73 năm trưởng thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, vị thế của các cơ quan trong Hệ thống Thi hành án dân sự đã có những bước phát triển vượt bậc. Từ chỗ, chỉ là một bộ phận nhỏ trong Tòa án nhân dân các cấp, đã tách ra thành một cơ quan độc lập, từ một đơn vị mà không được nhiều người biết đến, chưa có vị trí trong hệ thống chính trị, đến nay đã nhận được quan tâm, vào cuộc các cấp chính quyền, có vị trí ngang tầm với các cơ quan, ban ngành của địa phương. Số lượng công chức của toàn hệ thống đã tăng gấp 10 lần so với ngày mới được tách ra khỏi cơ quan Tòa án nhân dân các cấp, cùng với một đội ngũ Chấp hành viên đủ mạnh để tổ chức thi hành các Bản án, quyết định của Tòa án. Công tác THADS đã và đang trực tiếp bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đồng thời khẳng định tính đúng đắn trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác THADS trong thời gian qua.