Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch các tỉnh thành chấp hành nghiêm các bản án, quyết định hành chính

“Tinh thần của Chính phủ, lời nói phải đi liền với việc làm, đảm bảo kỷ cương phép nước. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch các tỉnh thành chấp hành nghiêm các bản án đã có hiệu lực của các cấp tòa. Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Tư pháp rà soát, báo cáo Thủ tướng về việc thi hành 85 bản án trước ngày 20/12/2017”
(Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga tại Phiên chất vấn ngày 18/11/2017 Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV)
 

Quý III/2017, Tổng cục tiếp tục bám sát theo Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2017 và Kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục

Quý III/2017, Tổng cục đã tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành, nhờ đó công tác Quý III/2017, Tổng cục đã đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự tham dự Họp báo Quý III/2017 của Bộ Tư pháp

Chiều ngày 19/10/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo Quý III/2017 với sự chủ trì của ông Đỗ Đức Hiển, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ Tư pháp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn dự và cung cấp thông tin cho báo chí tại buổi Họp báo.

Những kết quả thi hành án dân sự, hành chính nổi bật năm 2017

Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm then chốt trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm đầu triển khai các Nghị quyết và chủ trương lớn được Quốc hội thông qua. Đây là năm thứ hai hệ thống cơ quan thi hành án tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo.

Những kết quả công tác thi hành án dân sự nổi bật 10 tháng năm 2017

Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm then chốt trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm đầu triển khai các Nghị quyết và chủ trương lớn được Quốc hội thông qua. Đây là năm thứ hai Hệ thống Thi hành án dân sự tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. 10 tháng năm 2017, Hệ thống Thi hành án dân sự đã triển khai toàn diện các mặt công tác với nhiều kết quả nổi bật, khích lệ.

Cần có thái độ nghiêm khắc đối với những trường hợp không chấp hành án

10 tháng năm 2017, các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong trên 422 nghìn việc tương ứng với 33.5 nghìn tỷ đồng, qua đó góp phần bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, do ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án, các cơ quan thi hành án dân sự đã phải tổ chức cưỡng chế 8.000 trường hợp, trong đó cưỡng chế có huy động lực lượng là 4.230 việc. Vì vậy, xã hội cần phải có thái nghiêm khắc đối với những trường hợp trốn tránh, chây ỳ, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Quy định về thi tuyển, bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp và bổ nhiệm Thẩm tra viên thi hành án dân sự

Một trong các phương hướng quan trọng của Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đó là “Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp, theo hướng đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, nâng cao và cụ thể hóa tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội đối với từng loại cán bộ; tiến tới thực hiện chế độ thi tuyển đối với một số chức danh”. Thực hiện chủ trương đó, năm 2008, ngay từ khi có Luật Thi hành án dân sự đầu tiên đã quy định một trong các tiêu chuẩn để được bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp đó là phải trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp. Sau này Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 cũng tiếp tục kế thừa quy định nêu trên về yêu cầu thi tuyển trước khi bổ nhiệm đối với Chấp hành viên sơ cấp.

Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về công tác tổ chức cán bộ, trên cơ sở đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, ngày 23/03/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2017/TT-BTP). Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến các nội dung mới cơ bản và nội dung của Thông tư số 02/2017/TT-BTP về chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự.

Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự

Hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và  Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về công tác tổ chức cán bộ, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ, ngày 05 tháng 04 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2017 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2017/TT-BTP), với những nội dung cơ bản như sau: