Phối hợp liên ngành trong thống kê góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự

Ngày 31/5/2016, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSND-TANHTC về hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Thông tư), có hiệu lực 01/8/2016. Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 12/BC-BTP ngày 10/01/208 đánh giá qua hơn một năm triển khai thực hiện phối hợp thống kê liên ngành trong thi hành án dân sự theo Thông tư cho thấy nhiều kết quả đã đạt được góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự nhưng cũng còn nhiều hạn chế cần có biện pháp khắc phục.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn số 05/HD-VKSTC ngày 05/01/2018 hướng dân Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện nhiều nội dung. Các cơ quan thi hành án dân sự cần lưu ý những nội dung sau đây để phối hợp, thực hiện.

Công tác thi hành án dân sự tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay về việc và về tiền thi hành án là một sự kiện nổi bật năm 2017 của Ngành Tư pháp

Một trong 10 sự kiện nổi bật năm 2017 của Ngành Tư pháp đã được phê duyệt và công bố tại Quyết định số 2691/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 về việc Bộ trưởng Bộ Tư pháp đó là sự kiện công tác thi hành án dân sự tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay về việc và về tiền thi hành án.

Nhiều nhiệm vụ thi hành án dân sự trọng tâm năm 2018

Năm 2018 là năm thứ ba đất nước ta thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020 tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây cũng là năm thứ ba các cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. Trước yêu cầu tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, tạo dựng thể chế, cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, thuận lợi và yêu cầu xây dựng Chính phủ “kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ”, để lãnh đạo Hệ thống THADS hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (kèm theo Quyết định số 2566/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Theo đó, năm 2018, Bộ Tư pháp sẽ tập trung vào năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:
 

Thông cáo báo chí phục vụ Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018

Ngày 25/11/2017, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính năm 2018, Tổng cục Thi hành án dân sự thông tin một số kết quả công tác THADS, thi hành án hành chính nổi bật năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, cụ thể như sau: 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch các tỉnh thành chấp hành nghiêm các bản án, quyết định hành chính

“Tinh thần của Chính phủ, lời nói phải đi liền với việc làm, đảm bảo kỷ cương phép nước. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch các tỉnh thành chấp hành nghiêm các bản án đã có hiệu lực của các cấp tòa. Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Tư pháp rà soát, báo cáo Thủ tướng về việc thi hành 85 bản án trước ngày 20/12/2017”
(Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga tại Phiên chất vấn ngày 18/11/2017 Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV)
 

Quý III/2017, Tổng cục tiếp tục bám sát theo Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2017 và Kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục

Quý III/2017, Tổng cục đã tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành, nhờ đó công tác Quý III/2017, Tổng cục đã đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự tham dự Họp báo Quý III/2017 của Bộ Tư pháp

Chiều ngày 19/10/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo Quý III/2017 với sự chủ trì của ông Đỗ Đức Hiển, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ Tư pháp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn dự và cung cấp thông tin cho báo chí tại buổi Họp báo.

Những kết quả thi hành án dân sự, hành chính nổi bật năm 2017

Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm then chốt trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm đầu triển khai các Nghị quyết và chủ trương lớn được Quốc hội thông qua. Đây là năm thứ hai hệ thống cơ quan thi hành án tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo.