Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Thực hiện Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS), đồng thời, nhằm khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Hệ thống, ngày 13/7/2018, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã ký Quyết định số 815/QĐ-TCTHADS ban hành Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống THADS (Thay thế Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về ban hành quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan THADS trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quyết định số 833/QĐ-TCTHADS ngày 08/12/2014 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về ban hành quy trình xử lý thông tin báo chí tại Tổng cục THADS).

Ban hành “Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng tại các Cục và Chi cục Thi hành án dân sự”

Văn phòng là tổ chức thuộc cơ cấu của một cơ quan có chức năng tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo và bảo đảm hậu cần nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức đó. Như vậy, công tác văn phòng là công tác quan trọng không thể thiếu với hai nhiệm vụ cơ bản: Một là, giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo, tổng hợp, xử lý, phân tích thông tin phục vụ việc ra các quyết định quản lý, điều hành của lãnh đạo, giúp lãnh đạo cơ quan tổ chức, chỉ huy hiệu quả công việc của cơ quan, đơn vị. Hai là, công tác phục vụ hậu cần, gắn với việc quản lý, sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản, tài chính được giao để phục vụ và duy trì hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị.

Một số nội dung mới cần lưu ý về tố cáo và giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự

Quyền tố cáo được ghi nhận tại Hiến pháp và trở thành một trong những quyền cơ bản của công dân. Thực hiện quyền tố cáo là phương thức để nhân dân giám sát và tham gia vào hoạt động của các cơ quan nhà nước. Vì vậy, giải quyết tố cáo là bảo đảm quyền dân chủ nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phòng chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp Khóa II năm 2018

Sáng ngày 11/6/2018, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp năm 2018. Đến dự Lễ khai giảng có Nhà giáo ưu tú, Tiến sỹ Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; tiến sĩ Đoàn Trung Kiên, Giám đốc Học viện Tư pháp; Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp Nguyễn Đỗ Kiên và một số đại biểu khác, cùng các học viên.

Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm nợ xấu liên quan đến công tác thi hành án dân sự

Đây là chủ đề được trao đổi, thảo luận xuyên suốt tại hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng liên quan đến công tác thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp tổ chức tại trụ sở Bộ Tư pháp chiều ngày 01/6/2018.

Giám sát đối với Quản tài viên trong thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản

Luật Phá sản năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, theo đó Luật đã mở nghề mới là Quản tài viên và Quản tài viên sẽ thực hiện quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản thay cho Tổ quản lý, thanh lý tài sản trước đây. Quản tài viên sẽ thực hiện viện công việc trong suốt quá trình từ khi Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản cho đến khi thanh lý xong tài sản thi hành án hoặc hết thời hạn 02 năm kể từ ngày nhận được văn bản của Chấp hành viên yêu cầu thanh lý tài sản.mà chưa thanh lý xong tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đã bị tuyên bố phá sản.

Nhiều kết quả công tác nổi bật 06 tháng đầu năm 2018

Năm 2018 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Đây cũng là năm Bộ Tư pháp, Hệ thống thi hành án dân sự (THADS) tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Hệ thống THADS tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhiều kết quả công tác nổi bật, cụ thể:

Hội nghị Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Ngành Tư pháp

Sáng ngày 19/4/2018, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Ngành Tư pháp tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng về ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp và một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2018. Đồng chí Lê Thành Long, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì hội nghị.

Cơ quan thi hành án dân sự cần thường xuyên cập nhật thông tin về các tổ chức thẩm định giá và Thẩm định viên

 
Thực hiện Điều 98, 99 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi năm 2014), sau khi kê biên tài sản, Chấp hành viên phải ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá để định giá tài sản kê biên trước khi tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, trong thời gian qua, còn xảy ra một số sai sót khá cơ bản trong quá trình thẩm định giá làm kéo dài thời gian thi hành án, đặc biệt là còn trình trạng Chấp hành viên thiếu thông tin, thiếu kiến thức hoặc nhầm lẫn khi ký hợp đồng với tổ chức thẩm định giá, với Thẩm định viên về giá không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Chính vì vậy, Nghị quyết số 31-NQ/BCS của Ban cán sự ngày 05/4/2018 vừa qua của Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm của công tác THADS, thi hành án hành chính cũng đã yêu cầu tăng cường công tác thông tin, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về thẩm định giá cho đội ngũ công chức THADS.