Cục THADS thành phố Đà Nẵng: Thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự

12/12/2011


Thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11 tháng 7 năm 2011 hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự. Ngày 22 tháng 11 năm 2011 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 10035/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng, gồm 09 thành viên do ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm Trưởng ban; ông Võ Văn Tân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố làm Phó trưởng ban và 07 thành viên khác là lãnh đạo các sở, ngành: Sở Tư pháp, Công an, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở xây dựng, Sở Giao thông vận tải; Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố - Thư ký Ban Chỉ đạo và mời đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tham gia Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự. Thay thế Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. 

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự hoạt động theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11 tháng 7 năm 2011, có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự và chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

                                                                          Lâm Hồng Anh