Lạng Sơn “Xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự văn hóa, xanh – sạch – đẹp – an toàn năm 2018”

Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-CTHADS ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn về Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự văn hóa, xanh – sạch – đẹp – an toàn năm 2018”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và 72 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2018).  Tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, có thể nhận thấy chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong việc xây dựng cơ quan văn hóa, trụ sở cơ quan xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Chi bộ Trung tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bác Hồ kính yêu đã để lại cho thế hệ chúng ta bao la là di sản quý giá, trong đó tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người được toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo. Đối với Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp luôn tin tưởng học tập và làm theo trong từng hành động của Chi bộ, của từng đảng viên.

Học tập và làm theo Bác: Giữ vững kỷ luật, kỷ cương; giữ gìn đạo đức người cán bộ, đảng viên Thi hành án dân sự

Sáng ngày 24/5/2018, thực hiện Kế hoạch số 35/KH-ĐU ngày 16/4/2018 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng cục tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt, học tập theo chuyên đề của năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 113-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quyết định số 1607/QĐ-BTP ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 -2020; Kế hoạch số 2785/KH-TCTHADS ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về phát động phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016- 2020, trong những năm qua, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường nâng cao hiệu quả lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan và đạt được nhiều kết đáng khích lệ.

Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự kính viếng mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Hướng tới Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), Chi bộ Văn phòng Tổng cục do đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục dẫn đầu đã đến kính viếng mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc tại làng Hòa An, Cao Lãnh, Đồng Tháp để bày tỏ lòng biết ơn khi Cụ đã sinh dưỡng cho đất nước một vị lãnh tụ vĩ đại - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp”; Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 2/3/2018 của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 1471/KH-TCTHADS ngày 04/05/2018 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan Tổng cục

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 02/3/2018 về phiên họp ngày 28/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 04/KH-ĐU ngày 27/3/2018 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chương trình số 08-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 về công tác năm 2018 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 16/4/2018, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch số 35/KH-ĐU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều chủ trương mới quan trọng của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác thi hành án dân sự

 Thi hành án dân sự là giai đoạn cuối cùng để bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của các bên trong bản án, quyết định của Tòa án và tổ chức khác được thi hànhtheo thủ tục thi hành án dân sự, bảo đảm thực thi công lý trên thực tế. Tính hiệu quả của công tác thi hành án cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định đầu tư, kinh doanh của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường vốn luôn tiềm ẩn những rủi ro pháp lý.
 

Đánh giá cao kết quả Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự tronghọc tập, quán triệt, triển khai thực hiệnNghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tại buổi kiểm tra của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươngđối với Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sựsáng ngày 01/9/2017 về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đánh giá cao kết quả Đảng ủyTổng cục Thi hành án dân sự trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, hoan nghênh, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, thành tựu, trách nhiệm và thể hiện sự nghiêm túc trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuẩn bị những nội dung, triệu tập thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra.