Lời căn dặn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, cuộc đời 79 mùa xuân của Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho Đảng và nhân dân ta bản di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hoá, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân. Bản di chúc chỉ với hơn một nghìn từ nhưng ¼ trong số đó Chủ tịch Hồ Chí Minh dành để căn dặn về Đảng - đó là tình cảm thiêng liêng, niềm tin vô bờ bến của Người đối với tiền đồ và tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ

Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, trong các phong trào cách mạng, đội ngũ cán bộ luôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Chỉ có đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ mới xác định đường lối, chính sách đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, đồng thời việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chính sách mới trở thành hiện thực và cách mạng mới giành được thắng lợi. Chính đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý là những người trực tiếp xây dựng đường lối, chính sách và là người lãnh đạo tổ chức thực hiện, biến đường lối, chính sách thành hiện thực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công
Một câu nói thật giản dị của Bác Hồ nhưng đã trở thành lẽ sống, phương châm sống và khẩu hiệu hành động của Đảng ta, dân tộc ta trong nhiều thế kỉ qua.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống THADS

Trong thời gian qua, công tác quán triệt, triển khai các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy, Lãnh đạo Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương quan tâm tổ chức thực hiện một cách thường xuyên thông qua các hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức và bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ công chức Hệ thống Thi hành án dân sự. Ngày 26/5/2020 vừa qua, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 64 điểm cầu (Tổng cục và 63 Cục Thi hành án dân sự) học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống Thi hành án dân sự. 

Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 26/5/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống Thi hành án dân sự. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Lạng Sơn “Xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự văn hóa, xanh – sạch – đẹp – an toàn năm 2018”

Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-CTHADS ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn về Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự văn hóa, xanh – sạch – đẹp – an toàn năm 2018”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và 72 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2018).  Tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, có thể nhận thấy chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong việc xây dựng cơ quan văn hóa, trụ sở cơ quan xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Chi bộ Trung tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bác Hồ kính yêu đã để lại cho thế hệ chúng ta bao la là di sản quý giá, trong đó tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người được toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo. Đối với Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp luôn tin tưởng học tập và làm theo trong từng hành động của Chi bộ, của từng đảng viên.

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 113-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quyết định số 1607/QĐ-BTP ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 -2020; Kế hoạch số 2785/KH-TCTHADS ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về phát động phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016- 2020, trong những năm qua, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường nâng cao hiệu quả lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan và đạt được nhiều kết đáng khích lệ.