Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công
Một câu nói thật giản dị của Bác Hồ nhưng đã trở thành lẽ sống, phương châm sống và khẩu hiệu hành động của Đảng ta, dân tộc ta trong nhiều thế kỉ qua.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống THADS

Trong thời gian qua, công tác quán triệt, triển khai các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy, Lãnh đạo Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương quan tâm tổ chức thực hiện một cách thường xuyên thông qua các hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức và bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ công chức Hệ thống Thi hành án dân sự. Ngày 26/5/2020 vừa qua, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 64 điểm cầu (Tổng cục và 63 Cục Thi hành án dân sự) học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống Thi hành án dân sự. 

Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 26/5/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống Thi hành án dân sự. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Lạng Sơn “Xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự văn hóa, xanh – sạch – đẹp – an toàn năm 2018”

Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-CTHADS ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn về Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự văn hóa, xanh – sạch – đẹp – an toàn năm 2018”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và 72 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2018).  Tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, có thể nhận thấy chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong việc xây dựng cơ quan văn hóa, trụ sở cơ quan xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Chi bộ Trung tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bác Hồ kính yêu đã để lại cho thế hệ chúng ta bao la là di sản quý giá, trong đó tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người được toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo. Đối với Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp luôn tin tưởng học tập và làm theo trong từng hành động của Chi bộ, của từng đảng viên.

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 113-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quyết định số 1607/QĐ-BTP ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 -2020; Kế hoạch số 2785/KH-TCTHADS ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về phát động phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016- 2020, trong những năm qua, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường nâng cao hiệu quả lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan và đạt được nhiều kết đáng khích lệ.

Học tập và làm theo Bác: Giữ vững kỷ luật, kỷ cương; giữ gìn đạo đức người cán bộ, đảng viên Thi hành án dân sự

Sáng ngày 24/5/2018, thực hiện Kế hoạch số 35/KH-ĐU ngày 16/4/2018 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng cục tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt, học tập theo chuyên đề của năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự kính viếng mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Hướng tới Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), Chi bộ Văn phòng Tổng cục do đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục dẫn đầu đã đến kính viếng mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc tại làng Hòa An, Cao Lãnh, Đồng Tháp để bày tỏ lòng biết ơn khi Cụ đã sinh dưỡng cho đất nước một vị lãnh tụ vĩ đại - Chủ tịch Hồ Chí Minh.