Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Dịch bệnh Covid – 19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh  đang bùng phát mạng trên diện rộng. Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

Tổng cục THADS và Cục Bồi thường nhà nước ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2021

Để tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sựvà Cục Bồi thường nhà nước đã tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp số 13/KH-BTNN-TCTHADS ngày 12/4/2021.

Hướng dẫn nghiệp vụ một số nội dung về bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Qua theo dõi, tổng hợp thực tiễn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) nhận thấy hiện nay cơ quan THADS còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước, do đó, trên cơ sở phối hợp, thống nhất với các cơ quan có liên quan, Tổng cục đã ban hành Công văn số 1142/TCTHADS-NV3 ngày 08/4/2021 hướng dẫn một số nội dung thực hiện bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS.

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn sử dụng biên lai thu tiền THADS theo quy định tại Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ THADS

Ngày 31/03/2021, Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn sử dụng biên lai thu tiền thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Tổng cục THADS triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự, ngày 22/3/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-TCTHADS về việc triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án trong Hệ thống THADS.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Ngày 15/3/2021, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số  222/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung sau:

Thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2024

Ngày 11/3/2021, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành kèm theo Quyết định số 207/QĐ-TCTHADS Kế hoạch Thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2024.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự

Ngày 03/3/2021, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS về việc ban hành Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự.

Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự

Ngày 03/02/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2021

Nhằm tạo động lực để các tập thể, cá nhân trong Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu THADS, hành chính được giao trong năm 2021; căn cứ Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021 và Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2021, Tổng cục THADS phát động tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống phong trào thi đua năm 2021 với Chủ đề: “Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao,  lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021).