Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong công tác theo dõi, đôn đốc việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023

Trong những năm gần đây, công tác chấp hành pháp luật tố tụng và thi hành án hành chính (THAHC) được Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước rất quan tâm. Trong năm 2022, Chính phủ đã có chỉ đạo sát sao đối với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác THAHC; Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã thực hiện giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính (TTHC) trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND nhằm nâng cao hiệu quả công tác THAHC, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước.
 

Một số điểm mới về Hợp đồng lao động trong Hệ thống THADS

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định số 111/2022/NĐ-CP) thay thế quy định về Hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), theo đó:
 

Khó khăn vướng mắc của cơ quan THADS trong việc xác định người phải thi hành hành chính chậm thi hành án để kiến nghị xử lý trách nhiệm

Thi hành án hành chính (THAHC) là việc thi hành trên thực tế các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, trừ quyết định về phần tài sản trong bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính. Theo đó, người phải thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.
 

Thi hành bản án, quyết định về lao động và một số vấn đề cần hoàn thiện

Trong hoạt động THADS, thi hành các bản án, quyết định về lao động (sau đây gọi tắt là thi hành án lao động) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể tham gia quan hệ lao động, giúp nâng cao an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chấm dứt hợp đồng lao động… tuy nhiên thực tiễn tổ chức thi hành các bản án, quyết định về lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung đi sâu phân tích một số vấn đề chung về thi hành án lao động, tổng hợp một số khó khăn, bất cập phát sinh từ các quy định pháp luật cũng như từ thực tiễn, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện thể chế liên quan đến trình tự, thủ tục thi hành án lao động.
 

Một số khó khăn từ thực tiễn tổ chức thi hành khoản án phí

Án phí là khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan có thẩm quyền quy định. Án phí bao gồm: Án phí hình sự; Án phí dân sự gồm có các loại án phí giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; Án phí hành chính. Mức án phí, lệ phí tòa án được quy định cụ thể tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án(Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14). Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014(Luật THADS), án phí, lệ phí tòa án là một trong những loại việc cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành. Tuy nhiên, việc tổ chức thi hành án đối với khoản án phí trong thực tiễn vẫn còn gặp nhiều khó khăn.