MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Bài viết phân tích một số vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật về thi hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, theo quy định của Luật Thi hành án dân sự (Luật THADS) và Luật Cạnh tranh (Luật CT) hiện hành.