Triển khai thí điểm Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Hệ thống thi hành án dân sự, tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện một số thủ tục về thi hành án dân sự, ngày 20 tháng 3 năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 249/QĐ-TCTHADS về việc triển khai thí điểm Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP về ra quyết định thi hành án

Ngày 17/3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS. Trong đó, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc ra quyết định thi hành án, cụ thể:

Một số điểm mới của Thông tư số 06/2019/TT-BTP quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

Thống kê thi hành án dân sự là một trong những công cụ quan trọng phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành hoạt động thi hành án dân sự của các cơ quan có thẩm quyền. Kết quả thống kê thi hành án dân sự là nguồn thông tin, dữ liệu chủ yếu, tổng hợp, phản ánh toàn diện kết quả hoạt động tổ chức thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Kết tinh của lịch sử, trọng trách trước lịch sử

Lịch sử 90 năm của Đảng là lịch sử không ngừng phấn đấu trưởng thành, hy sinh tất cả vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của nhân dân. Đó cũng là lịch sử nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam.

Một số quy định mới liên quan đến công chức trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019

Ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 (Luật số: 52/2019/QH2014). So với Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 có một số điểm mới liên quan trực tiếp đến công chức trong Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự, cụ thể như sau:

Những quy định mới về ngạch công chức chuyên ngành kế toán trong Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 11/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 77/2019/TT-BTC). So với Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 09/2010/TT-BNV), Thông tư số 77/2019/TT-BTC có một số nội dung mới về ngạch công chức chuyên ngành kế toán, cụ thể:

Thông tin báo chí phục vụ Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020

Ngày 29/11/2019, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự thông tin một số kết quả công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) nổi bật năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, cụ thể như sau:

 

Một số kết quả nổi bật trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 ở Lào Cai

Năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện toàn diện, đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, vì thế đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2020 - 2022

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (THADS) và Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính (THAHC) giai đoạn 2018 - 2021; đặc biệt trước yêu cầu xây dựng Chính phủ “liêm chính, kiến tạo, hành động”, Chính phủ điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngày 13/11/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2862/QĐ-BTP về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực THADS, THAHC giai đoạn 2020 - 2022.

Thi hành án dân sự Lạng Sơn giải quyết cơ bản các vụ án lớn, phức tạp

Năm 2019 trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Thi hành án dân sự (THADS) Lạng Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt chỉ tiêu về việc và tiền. Nhân dịp này, PV Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Văn Dũng, Cục trưởng Cục THADS Lạng Sơn.