Cưỡng chế thi hành đối với trái quyền và quyền tài sản khác tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản, theo quy định tại Luật thi hành dân sự, cưỡng chế thi hành đối với trái quyền nhằm mục đích thanh toán tiền hoặc bàn giao tàu thuyền hoặc động sản (trừ trái quyền có giấy tờ có giá được phát hành nhằm thi hành động sản), sẽ bắt đầu được thực hiện bằng lệnh kê biên của Tòa Thi hành án.

Tìm hiểu về nghiệp vụ Chấp hành viên Nhật Bản

Theo Luật Chấp hành viên (Luật số 111 ngày 01 tháng 7 năm 1966, lần sửa đổi mới nhất: Luật số 18 ngày 31 tháng 3 năm 2007), tại Nhật Bản, nghiệp vụ của Chấp hành viên được quy định bởi luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành dân sự, Luật Bảo đảm dân sự, Chấp hành viên và các luật liên quan khác. Chấp hành viên đảm nhận các nghiệp vụ tại Tòa án liên quan đến công việc bảo quản, quản lý, quy đổi giá trị...của các tài sản cấu thành thủ tục thực hành cũng như đảm bảo quyền lợi theo quy trình thi hành dân sự quy định bởi Luật thi hành dân sự, bảo đảm thi hành án quy định bởi luật Bảo đảm dân sự và các luật liên quan khác.
 

Sự cần thiết và phương pháp chuyển thành tiền trong cưỡng chế thi hành dân sự ở Nhật Bản

Theo Luuật Chấp hành viên (Luật số 111 ngày 01 tháng 7 năm 1966, lần sửa đổi mới nhất: Luật số 18 ngày 31 tháng 3 năm 2007), tại Nhật Bản, nghiệp vụ của Chấp hành viên được quy định bởi luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành dân sự, Luật Bảo đảm dân sự, Chấp hành viên và các luật liên quan khác. Chấp hành viên đảm nhận các nghiệp vụ tại Tòa án liên quan đến công việc bảo quản, quản lý, quy đổi giá trị...của các tài sản cấu thành thủ tục thực hành cũng như đảm bảo quyền lợi theo quy trình thi hành dân sự quy định bởi Luật thi hành dân sự, bảo đảm thi hành án quy định bởi luật Bảo đảm dân sự và các luật liên quan khác.

Cưỡng chế thi hành đối với bất động sản tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản, cưỡng chế thi hành đối với bất động sản (trừ những tài sản cố định trên mặt đất không thể đăng ký được) được thực hiện bằng cách cưỡng chế bán đấu giá, cưỡng chế quản lý hoặc có thể kết hợp cả hai hình thức này. Trường hợp cưỡng chế thi hành đối với trái quyền nhằm mục đích thanh toán tiền thì phần góp sở hữu chung bất động sản, phần góp sở hữu chung đất và tài sản gắn liền với đất và quyền canh tác vĩnh viễn hoặc các quyền khác đã đăng ký được coi là bất động sản.

Mô hình giải quyết khiếu nại, khiếu kiện ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

Hiện Tổng cục Thi hành án dân sự đang tiến hành việc nghiên cứu nhằm đổi mới cơ chế giải quyết khiếu nại, khiếu kiện đáp ứng yêu cầu của đời sống xã hội và các điều kiện pháp luật của WTO. Trên thực tế, việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện ở một số nước do mô hình tổ chức phù hợp đã dẫn tới những thành công trong hoạt động giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính như Hoa Kỳ, Canađa, Pháp...và những quy định pháp luật của họ đã trở thành những tiêu chuẩn mà WTO đòi hỏi.

Cưỡng chế quản lý và cưỡng chế thi hành đối với tàu thuyền tại Nhật Bản

1. Cưỡng chế quản lý
Để bắt đầu thủ tục cưỡng chế quản lý, Tòa thi hành án phải ban hành quyết định cưỡng chế quản lý, tuyên bố rõ ràng việc kê biên bất động sản vì người cho vay trong quyết định đó, đồng thời không cho phép người vay thu lợi ích từ bất động sản đó và khi người vay có quyền đòi tiền cho thuê hoặc quyền đòi chia lợi ích khác từ bất động sản đó thì phải ban hành quyết định yêu cầu người có nghĩa vụ chia lợi ích cho người vay  giao tài sản là mục đích của việc chia lợi ích đó cho người quản lý. Việc thu lợi ích nêu trên là hoa lợi sẽ gặt hái được trong tương lai và lợi tức do đã đến kỳ hạn thanh toán hoặc sẽ đến kỳ hạn thanh toán trong tương lai. Quyết định cưỡng chế bắt đầu có hiệu lực phải được gửi cho người vay và người phải chia lợi ích.

Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tìm hiểu pháp luật của một số nước trên thế giới như: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà liên bang Đức, Thuỵ  Điển, Nga; Bang California (Hoa Kỳ), Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Plippines, Singapore.v.v. cho thấy nhìn chung pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự của các quốc gia có nhiều nét tương đồng, tuy nhiên cũng có những đặc thù riêng.

Một số nội dung về cưỡng chế thi hành đối với động sản tại Nhật Bản

Trong pháp luật thi hành án dân sự của Nhật Bản, cưỡng chế thi hành đối với động sản, bao gồm tài sản ổn định trên thửa đất không thể đăng ký được, tài sản là hoa lợi trước khi tách khỏi thửa đất và chắc chắn sẽ thu hoạch được trong vòng 1 tháng và giấy tờ có giá không phải là giấy tờ có giá cấm ký sau chuyển nhượng được bắt đầu thực hiện bằng cách Chấp hành viên kê biên tài sản. Trong thi hành động sản, Chấp hành viên có thể nhận thanh toán chi phí thi hành và trái quyền vì người cho vay kê biên.

Cưỡng chế bắt buộc và thu hồi bắt buộc ở Cộng hòa Kyrgyz

Theo Hiến pháp của Cộng hòa Kyrgyz có nhiều hình thức sở hữu được thừa nhận và bảo vệ pháp lý về các hình thức sở hữu tư nhân, tiểu bang, thành phố và các hình thức khác được đảm bảo tại Cộng hòa Kyrgyz, điều này thể hiện trong bài viết ông Z.S.BOKOSHOVA, Phó Chánh Văn phòng của Tòa án tối cao của Cộng hòa Kyrgyz tại tài liệu của Hội nghị Khoa học và Thực tiễn quốc tế lần thứ 7, 9-11 tháng 6 năm 2016 tại Ufa, Cộng hòa Bashkortostan.
 

Thi hành nghĩa vụ phi tài sản ở Belarus - Cơ chế pháp lý về động lực tự nguyện hành

Theo ông AD. AVDEEV, Cục trưởng Cục Trung ương về Thi hành, Bộ Tư pháp Cộng hoà Belarus thì phần lớn các văn bản thi hành được thực thi bởi các cơ quan thực thi pháp luật Belarus là các biện pháp để thu hồi tiền. Nếu xem xét số lượng tài liệu có tính chất phi tài sản, chiếm một phần khá nhỏ so với tổng số các quyết định của Tòa án. Tuy nhiên, thủ tục cưỡng chế trong các trường hợp như vậy thường được nhiều hơn là thu thập tiền từ người cho vay.