Tổng số văn bản: 588

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
1 Số 249/QĐ-TCTHADS 20/03/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v triển khai thí điểm phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
  • 2 Số 248/QĐ-TCTHADS 20/03/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v ban hành Quyết định số 248/QĐ-TCTHADS về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2020.
  • 3 Số 223/QĐ-TCTHADS 13/03/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách nhà nước năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự
  • 4 Số 438/TCTHADS-NV1 18/02/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự Vv yêu cầu triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổ xử lý nợ xấu
  • 5 Số 134/QĐ-TCTHADS 10/02/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v ban hành Quy chế tiếp công dân tại Tổng cục Thi hành án dân sự
  • 6 Số: 244/KH-TCTHADS 31/01/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v Phát động phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020
  • 7 Số 67/QĐ-TCTHADS 17/01/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin
  • 8 Số: 105/TCTHADS-VP 13/01/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v bình xét điển hình tiên tiến và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn (2016 – 2020)
  • 9 Số 1484/QĐ-TCTHADS 27/12/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2020
  • 10 Số 3127/QĐ-BTP 23/12/2019 Bộ Tư pháp V/v ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020