Tổng số văn bản: 641

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
1 Số 4365/TCTHADS-KHTC 28/12/2022 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v thông báo chi tiết một số nội dung giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
  • 2 Số 361/TCTHADS-KHTC 27/01/2022 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v thông báo chi tiết một số nội dung giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
  • 3 Số 14/QĐ-TCTHADS 07/01/2022 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022 của Tổng cục THADS
  • 4 Số 454/QĐ-TCTHADS 03/06/2022 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022 của Tổng cục THADS
  • 5 Số 508/QĐ-TCTHADS 27/06/2022 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022 của Tổng cục THADS
  • 6 Số 1445/QĐ-TCTHADS 28/12/2022 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Tổng cục THADS
  • 7 Số 1272a/QĐ-TCTHADS 14/11/2022 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022 của Tổng cục THADS
  • 8 Số 1272/QĐ-TCTHADS 14/11/2022 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022 của Tổng cục THADS
  • 9 Số 2606/QĐ-BTP 30/12/2022 Bộ Tài chính V/v ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022
  • 10 Số: 2426/QĐ-BTP 12/12/2022 Bộ Tư pháp V/v ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023