Tổng số văn bản: 636

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
1 Số 1445/QĐ-TCTHADS 28/12/2022 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Tổng cục THADS
  • 2 Số 1272a/QĐ-TCTHADS 14/11/2022 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022 của Tổng cục THADS
  • 3 Số 1272/QĐ-TCTHADS 14/11/2022 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022 của Tổng cục THADS
  • 4 Số 2606/QĐ-BTP 30/12/2022 Bộ Tài chính V/v ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022
  • 5 Số: 2426/QĐ-BTP 12/12/2022 Bộ Tư pháp V/v ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023
  • 6 4057/TCTHADS-NV1 02/12/2022 Tổng cục Thi hành án dân sự Chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản thi hành án, thu chi THADS
  • 7 Số 1006/QĐ-TCTHADS 19/10/2022 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022 của Tổng cục THADS
  • 8 Số 789/QĐ-TCTHADS 30/09/2022 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022 của Tổng cục THADS
  • 9 Số 2747/TCTHADS-NV1 08/09/2022 V/v hướng dẫn nghiệp vụ
  • 10 Số 2746/TCTHADS-NV1 08/09/2022 V/v hướng dẫn nghiệp vụ