Tổng số văn bản: 608

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
1 Số: 3352/TCTHADS-GQKNTC 08/10/2021 V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025
  • 2 Số: 3350/TCTHADS-VP 08/10/2021 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v triển khai thực hiện Quy chế phối truyền thông trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC giữa Tổng cục THADS và Báo Pháp luật Việt Nam
  • 3 Số: 776/QĐ-TCTHADS 30/09/2021 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v thành lập Tổ công tác giúp việc Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện một số nhiệm vụ quản lý công tác thi hành án dân sự tại khu vực phía Nam
  • 4 Số 730/QĐ-TCTHADS 15/09/2021 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý công chức Thi hành án dân sự
  • 5 Số: 2175/TCTHADS-GQKNTC 28/06/2021 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v hướng dẫn giải quyết thi hành án các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
  • 6 Số: 1860/KH-TCTHADS 03/06/2021 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v phát động phong trào thi đua yêu nước trong Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2021 -2025
  • 7 Số: 4436/TCTHADS-VP 25/12/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v triển khai Mô hình khung Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015
  • 8 Số: 939/QĐ-TCTHADS 16/11/2020 V/v ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng cục Thi hành án dân sự
  • 9 816/QĐ-TCTHADS 01/10/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự Triển khai phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
  • 10 3485/TCTHADS-TKDLCN 09/10/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự Triển khai thực hiện công tác năm 2021