Tổng số văn bản: 593

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
1 Số 2150/KH-TCTHADS 01/07/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v Kế hoạch hoạt động kỷ niiệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V trong toàn Hệ thống THADS
  • 2 Số 519/QĐ-TCTHADS 30/06/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự
  • 3 Số 469/QĐ-TCTHADS 15/06/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Thi hành án dân sự
  • 4 Số 1328/QĐ-BTP 01/06/2020 V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
  • 5 Số 1263/TCTHADS-TCCB 17/04/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v báo cáo thống kê chất lượng công chức, người lao động trong hệ thống thi hành án dân sự
  • 6 Số 249/QĐ-TCTHADS 20/03/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v triển khai thí điểm phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
  • 7 Số 248/QĐ-TCTHADS 20/03/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v ban hành Quyết định số 248/QĐ-TCTHADS về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2020.
  • 8 Số 223/QĐ-TCTHADS 13/03/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách nhà nước năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự
  • 9 Số 438/TCTHADS-NV1 18/02/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự Vv yêu cầu triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổ xử lý nợ xấu
  • 10 Số 134/QĐ-TCTHADS 10/02/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v ban hành Quy chế tiếp công dân tại Tổng cục Thi hành án dân sự