Tổng số văn bản: 604

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
1 Số: 2175/TCTHADS-GQKNTC 28/06/2021 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v hướng dẫn giải quyết thi hành án các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
  • 2 Số: 1860/KH-TCTHADS 03/06/2021 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v phát động phong trào thi đua yêu nước trong Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2021 -2025
  • 3 Số: 4436/TCTHADS-VP 25/12/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v triển khai Mô hình khung Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015
  • 4 Số: 939/QĐ-TCTHADS 16/11/2020 V/v ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng cục Thi hành án dân sự
  • 5 816/QĐ-TCTHADS 01/10/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự Triển khai phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
  • 6 3485/TCTHADS-TKDLCN 09/10/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự Triển khai thực hiện công tác năm 2021
  • 7 2030/QĐ-BTP 30/09/2020 Bộ Tư pháp Ban hành Danh mục biểu mẫu chứng từ, báo cáo Kế toán nghiệp vụ Thi hành án dân sự và Quy trình in ấn, quản lý, sử dụng Biên lai thu tiền Thi hành án theo quy định tại Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
  • 8 Số: 3365 /TCTHADS-VP 01/10/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v hướng dẫn chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng năm 2020
  • 9 Số 717/QĐ-TCTHADS 08/09/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v thành lập Tổ công tác giúp việc Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS thực hiện một số nhiệm vụ quản lý công tác thi hành án dân sự tại khu vực phía Nam
  • 10 Số: 2792/TCTHADS-VP 28/08/2020 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020