Tổng số văn bản: 612

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
1 Số 353/QĐ-BTP 09/03/2022 Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 353/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Điều 55, 56, 57 Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
  • 2 Số 144/QĐ-TCTHADS 28/02/2022 V/v ban hành Quy chế biểu mẫu về phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự
  • 3 Số: 938/QĐ-TCTHADS 25/11/2021 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách nhà nước năm 2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự
  • 4 Số: 860/QĐ-TCTHADS 29/10/2021 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v ban hành Quy trình quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Thi hành án dân sự
  • 5 Số: 3352/TCTHADS-GQKNTC 08/10/2021 V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025
  • 6 Số: 3350/TCTHADS-VP 08/10/2021 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v triển khai thực hiện Quy chế phối truyền thông trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC giữa Tổng cục THADS và Báo Pháp luật Việt Nam
  • 7 Số: 776/QĐ-TCTHADS 30/09/2021 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v thành lập Tổ công tác giúp việc Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện một số nhiệm vụ quản lý công tác thi hành án dân sự tại khu vực phía Nam
  • 8 Số 730/QĐ-TCTHADS 15/09/2021 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý công chức Thi hành án dân sự
  • 9 Số: 2175/TCTHADS-GQKNTC 28/06/2021 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v hướng dẫn giải quyết thi hành án các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
  • 10 Số: 1860/KH-TCTHADS 03/06/2021 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v phát động phong trào thi đua yêu nước trong Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2021 -2025