Tổng số văn bản: 616

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
1 791/TCTHADS-TCCB 11/05/2012 Tổng cục Thi hành án dân sự
Thực hiện Quyết định số 747/QĐ-BTP ngày 07/05/2012 Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự khẩn trương thực hiện một số công việc như sau:
2 586 /TCTHADS- KHTC 17/04/2012 Tổng cục Thi hành án dân sự
Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp;  Thông tư 03/ 2011/TT-BTP ngày 17 tháng 1 năm 2011 của Bộ Tư pháp về phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự;
Tổng cục hướng dẫn công tác kiểm tra xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2011
3 03/2012/TTLT-BTP-BCA 30/03/2012 Bộ Tư pháp và Bộ Công an
Thông tư này quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự (sau đây viết gọn là phối hợp bảo vệ cưỡng chế) giữa cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan công an cùng cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng tham gia.
4 Quyết định số 301/QĐ-BTP 28/02/2012 Bộ Tư pháp
Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2012 cho ngành Thi hành án dân sự như sau:
5 204/TCTHADS-VP 14/02/2012 Tổng cục Thi hành án dân sự
Về việc giai quyết thủ tục trong thi hành án dân sự
  • 6 930/QĐ-BTP 16/06/2011
    V.v tổ chức khóa tập huấn phần mềm kế toán MISA panda.NET 2011