Sign In

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Kim Đê - Thanh Miếu - Việt Trì

21/01/2017

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 
Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư Pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự.
Xét đơn khiếu nại của ông Trần Kim Đê, địa chỉ: Tổ 22, khu 5, phố Thanh Hà, phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ, nội dung đơn: Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-CCTHADS ngày 10/11/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì (đơn đề ngày 22/11/2016 và ngày 2/12/2016)
Sau khi xem xét nội dung đơn, quá trình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên, quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu xác minh có liên quan, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ nhận thấy:
Ngày 30/9/2015 Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì ban hành quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 08/QĐ-CCTHA về việc cho thi hành khoản buộc bà Nguyễn Thị Minh Phương và ông Kiều Văn Phú, địa chỉ: khu Tràng Đông, phường Thanh Miếu, TP Việt Trì phải thanh toán cho ông Trần Kim Đê số tiền 42.995.000đ, quyết định được giao Chấp hành viên tổ chức thi hành.
Theo kết quả xác minh của Chấp hành viên, bà Nguyễn Thị Minh Phương và ông Kiều Văn Phú có một phần diện tích đất ao trong tổng số 1.994,8 m2  đất được cấp tại giấy G 630521. Năm 2015 nhà nước đã thu hồi đất và đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất. Ngày 07/9/2016 UBND phường Thanh Miếu đã chuyển số tiền ông Kiều Văn Phú được hỗ trợ là 34.963.741đ (Ba mươi tư triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn, bẩy trăm bốn mươi mốt đồng) cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì. Trên cơ sở số tiền nhận từ UBND phường Thanh Miếu, Chấp hành viên đã chi hỗ trợ thuê nhà cho bà Phương, ông Phú; và thu sang khoản án phí bà Phương, ông Phú phải thi hành của 04 bản án với tổng số tiền là 34.963.741đ. (Ba mươi tư triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn, bẩy trăm bốn mươi mốt đồng)
Không nhất trí với việc thanh toán số tiền 34.963.741đ của Chấp hành viên, ngày 27/10/2016 ông Trần Kim Đê có đơn khiếu nại. Ngày 10/11/2016 Chi cục trưởng Chi cục thi hành án DSTP Việt Trì ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-CCTHA với nội dung không chấp nhận đơn của ông Trần Kim Đê. Ngày 22/11/2016 và 02/12/2016 ông Đê tiếp tục có đơn khiếu nại lần hai, đồng thời cho rằng Chi cục Thi hành án Việt Trì không minh bạch trong việc xác minh tài sản, diện tích ông bà Phương, Phú được đền bù là 6 sào ao và số tiền đền bù phải là  400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng)
Sau khi thụ lý đơn, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu Chấp hành viên báo cáo giải trình, cung cấp hồ sơ. Sau khi tổng hợp và đối chiếu, số tiền bà Phương, ông Phú thực nhận hỗ trợ thuê nhà là 15.148.741đ; số tiền thu cho án phí tại 04 bản án là 19.815.000đ.  
Đồng thời  Cục Thi hành án DS tỉnh đã tiến hành xác minh tại Uỷ ban nhân dân phường Thanh Miếu về diện tích đất thu hồi và số tiền được phê duyệt bồi thưỡng, hỗ trợ khi thu hồi đất đối với bà Phương và ông Phú, kết quả xác minh cho thấy: Ngày 22/6/1999 UBND thành phố Việt Trì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ bà Nguyễn Thị Minh Phương, diện tích 1.994,8m2 (Bà Phương là người đại diện đứng tên trên giấy CNQSD đất). Năm 2009 đã thu hồi 195m2 để thực hiện dự án chia lô đất ở khu 14.  Năm 2015 tiếp tục thu hồi 1.443,2m2  để thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết đất ở dân cư để giao và đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồi Măng, phường Thanh Miếu. Ngày 14/7/2016 UBND thành phố Việt Trì có quyết định số 4961/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất đối với diện tích 1.443,2m2 (gồm các khẩu: bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Kiều Thị Kim Dung, ông Nguyễn Việt Dũng, ông Kiều Văn Phú); số tiền được bồi thường, hỗ trợ là: 261.962.399đ (Hai trăm sáu mươi mốt triệu, chín trăm sáu mươi hai ngàn, ba trăm chín mươi chín đồng); Trong đó phần hỗ trợ của ông Kiều Văn Phú là: 34.963.741đ, số còn lại là phần hỗ trợ cho bà Thảo, bà Dung và ông Dũng.
Như vậy, trong tổng số 1.994,8m2 đất đã được nhà nước thu hồi 1.638,2m2 , số còn lại các hộ vẫn đang sử dụng canh tác là 356,6m2 ; Trong đó đất thuộc quyền sử dụng của bà Phương là 144m2 (thửa số 15); đất thuộc quyền sử dụng của ông Phú là 47.15m2 (thửa số 21) và một phần trong số 24m2 thuộc thửa 516.
 
* Nhận xét: Khiếu nại của ông Trần Kim Đê không đồng ý với việc xử lý số tiền 34.963.741đ của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì có cơ sở xem xét chấp nhận một phần, vì:
Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 - khoản 5 Điều 115 quy định: “Trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá, nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án, Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà trung bình tại địa phương trong thời hạn một năm...”.
Điều 47 quy định:
“1. Số tiền thi hành án sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này thì được thanh toán theo thứ tự sau đây:
a, tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần.
b, Án phí, lệ phí Tòa án;
c, Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định...”
 
Đối chiếu với quy định trên thì số tiền 34.963.741đ Chấp hành viên thu từ nguồn ông Kiều Văn Phú được hỗ trợ, bồi thường thu hồi đất không phải là số tiền thu từ việc bán đấu giá nhà ở và cưỡng chế giao nhà ở duy nhất, do vậy Chấp hành viên chi hỗ trợ thuê nhà cho bà Nguyễn Thị Minh Phương và ông Kiều Văn Phú 15.148.741đ là trái quy định tại Điều 115. Tại quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-CCTHADS ngày 10/11/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì  không chấp nhận nội dung khiếu nại này của ông Trần Kim Đê là không có căn cứ, nội dung này cần phải được hủy bỏ.
Với số tiền còn lại là 19.815.000đ Chấp hành viên căn cứ Điều 47 để thu cho các khoản án phí bà Phương, ông Phú đang phải thi hành là đúng theo thứ tự thanh toán được quy định tại Điều 47.
Về nội dung ông Trần Kim Đê khiếu nại cho rằng diện tích đất bà Phương và ông Phú được đền bù là 6 sào ao và số tiền đền bù phải là  400.000.000đ không có căn cứ để chấp nhận; Việc này Cục Thi hành án DS tỉnh đã xác minh trực tiếp tại UBND phường Thanh Miếu, số tiền bồi thường, hỗ trợ được UBND thành phố phê duyệt đối với ông Kiều Văn Phú là 34.963.741đ tương ứng với 318.7m2 , diện tích đất thu hồi đợt này còn lại thuộc các khẩu bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Kiều Thị Kim Dung và ông Nguyễn Việt Dũng.
 
Từ những căn cứ và nhận định trên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Chấp nhận một phần nội dung đơn khiếu nại đề ngày 22/11/2016 và ngày 2/12/2016 của ông Trần Kim Đê, địa chỉ: Tổ 22, khu 5, phố Thanh Hà, phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ.
Nội dung chấp nhận: Khiếu nại Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Việt Trì chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho ông Kiều Văn Phú và bà Nguyễn Thị Minh Phương không đúng quy định pháp luật.
          Điều 2. Hủy bỏ phần nội dung quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-CCTHA ngày 10/11/2016 của Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Việt Trì đối với khiếu nại của ông Trần Kim Đê về việc chi tiền hỗ trợ thuê nhà cho bà Nguyễn Thị Minh Phương và ông Kiều Văn Phú.
          Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án DS thành phố Việt Trì chỉ đạo Chấp hành viên thu hồi số tiền 15.148.741đ (Mười lăm triệu, một trăm bốn mươi tám ngàn, bẩy trăm bốn mươi mốt đồng) chi hỗ trợ thuê nhà cho bà Nguyễn Thị Minh Phương và ông Kiều Văn Phú để thực hiện thanh toán theo quy định tại Điều 47 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014. Thời hạn thu hồi: 03 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định này.
Chỉ đạo Chấp hành viên tiếp tục xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án đối với bà Nguyễn Thị Minh Phương và ông Kiều Văn Phú.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Việt Trì, Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Các tin đã đưa ngày: