Sign In

Tổng cục THADS thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

23/06/2022

https://thads.moj.gov.vn/noidung/thongbao/Pages/chi-tiet-thong-bao.aspx?itemid=182&url=/noidung/thongbao/Lists/ThongBaoVeThiHanhAn
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: