Sign In

KẾ HOẠCH Số 1956/KH-TCTTHADS ngày 23/6/2016 về Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Cuộc họp với Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác Thi hành án dân sự, hành chính (23/06/2016)

KẾ HOẠCH SỐ 1956/KH-TCTHADS NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2016
Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
tại Cuộc họp với Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác
Thi hành án dân sự, hành chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự (09/06/2016)

Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã ký ban bành Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT- BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016 hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự. Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc phối hợp lập báo cáo thống kê, gửi báo cáo thống kê và kiểm tra liên ngành trong thống kê thi hành án dân sự giữa Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao.

Thông báo Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại cuộc họp trực báo công tác Thi hành án dân sự 7 tháng năm 2016 (31/05/2016)

Thông báo Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại cuộc họp trực báo công tác Thi hành án dân sự 7 tháng năm 2016

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành và hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước và trách nhiệm bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự (14/04/2016)

QUYẾT ĐỊNH    Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Thông tư liên tịch số 16/2015/ TTLT-BTP-BQP và Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP của Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước và hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2015 (01/02/2016)

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2015

Địa chỉ hộp thư Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi: quangngai@moj.gov.vn hoặc namtq.qni@moj.gov.vn, anph.qni@moj.gov.vn (10/08/2015)

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi: quangngai@moj.gov.vn hoặc namtq.qni@moj.gov.vn, anph.qni@moj.gov.vn
Các tin đã đưa ngày: