Sign In

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN

13/11/2018

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 47 - KH/TU ngày 22/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Hướng dẫn số 35-HD/BTGHU ngày 06/3/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa về tổ chức diễn đàn chi bộ năm 2018. Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa đã tổ chức thành công diễn đàn chi bộ năm 2018 với chủ đề: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
Dự diễn đàn có đồng chí Dương Thị Hồng – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy,  đồng chí Dương Đăng Lan – HUV, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Trung – Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện và toàn thể các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa.

Diễn đàn đã báo cáo đánh giá tình hình khắc phục khuyết điểm đã được chỉ ra tại Diễn đàn năm 2017; tiếp tục quán triệt 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thảo luận tại diễn đàn, các đảng viên tập trung làm rõ những yêu cầu, nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên để cán bộ, đảng viên thực sự nêu cao vai trò, trách nhiệm trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Diễn đàn thống nhất cao một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới:
Đối với cán bộ, đảng viên: Quán triệt rõ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng vừa có tính cấp bách vừa có tính lâu dài và phải thực hiện thường xuyên, liên tục nên không thể tự bằng lòng với những kết quả đã đạt được mà phải luôn tích cực, chủ động phòng ngừa, ngăn chăn, không để xảy ra suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; cần tiếp tục học tập nâng cao trình độ, kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm thực thi nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật. Xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, của mỗi cá nhân để có sự nhìn nhận đầy đủ trách nhiệm của bản thân trước công việc, vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, công tâm, khách quan trong tổ chức thi hành án, luôn đặt quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, công dân lên trên hết; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tận tình, giúp đỡ, không được sách nhiễu, gây phiền hà đối với người dân.
Đối với Chi bộ: Thực hiện tốt các nguyên tắc của đảng trong tổ chức, hoạt động và sinh hoạt  làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt để cán bộ đảng viên nắm bắt kịp thời, hiểu đúng, đầy đủ các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng.  Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên có thông tin chính thống về tình hình đất nước, thế giới để kịp thời chống lại các luận điệu xuyên tạc, vu khống, nói xấu, bôi nhọ chế độ và sự lãnh đạo của Đảng.

Các tin đã đưa ngày: