Sign In

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch 47/KH-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị

26/12/2017

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch 47/KH-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị
Ngày 22  tháng 12 năm 2017, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ  “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, với chủ đề: “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” mà Hội nghị BCH TW lần thứ 4 khóa XII đã nhận diện. Trên tinh thần Kế hoạch 47 của Tỉnh ủy, các địa phương trong tỉnh đang tổ chức triển khai.
Dự diễn đàn có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy khối, BCH các tổ chức chính trị-xã hội cùng tham gia sinh hoạt với Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ.

Tại diễn đàn Phó bí thư Chi bộ đã nhắc lại 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng tại văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII; 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Đồng chí Nguyễn Tài Ba- Bí thư chi bộ đã gợi ý, đề dẫn, phân tích những biểu hiện biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống về tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có thể xảy ra trong hoạt động chuyên môn, quản lý, điều hành, lãnh đạo của cán bộ, đảng viên trong đơn vị, Chi bộ để mỗi cán bộ, đảng viên thảo luận, liên hệ, phân tích, đánh giá những biểu hiện về tự diễn biến, tự chuyển hóa để liên hệ với tình hình trong Chi bộ của mình, từ đó đưa ra các giải pháp, mô hình phù hợp gắn với trách nhiệm của mỗi đảng viên. Với mục tiêu là nhận diện cho được những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sát với thực tiễn với phương châm “phòng là chính”.
Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã có những tham luận, tham ý kiến đóng góp sôi nỗi và đưa ra những giải pháp sát với chức trách nhiệm vụ của Chi bộ của cơ quan đơn vị. Không khí diễn đàn sôi nỗi như làn gió mới thổi vào trong nhận thức của cán bộ đảng viên làm cho buổi sinh hoạt có ý nghĩa thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hiền, UV BTV-Trưởng ban tuyên giáo thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã phát biểu chỉ đạo, định hướng để Chi bộ xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị nội dung, cách làm để cho việc tổ chức các diễn đàn vào những năm tiếp theo.
Đồng chí Nguyễn Tài Ba khẳng định: Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Việc triển khai thực hiện nghiêm túc và có chất lượng diễn đàn này sẽ tạo không khí dân chủ, cởi mở, huy động trí tuệ của cán bộ, đảng viên và
tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn Chi bộ và làm nền tảng cho  các diễn đàn vào các năm tiếp theo.
Đồng chí yêu cầu sau diễn đàn này cán bộ đảng viên phải nhận thức sâu sắc hơn, rõ ràng hơn vấn đề suy thoái về đạo đức, tư tưởng, chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để hành động đúng theo Chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước và Nghị quyết của Đảng các cấp nhằm thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà nước.
Trần Kim Dũng

Các tin đã đưa ngày: