Sign In

DANH SÁCH NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH (18/03/2016)

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thức 8 thông qua ngày 25/11/2014 và Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh công bố danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành:
Các tin đã đưa ngày: