Sign In

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2021 (24/06/2022)

V/v thay đổi địa điểm tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021
Các tin đã đưa ngày: