Sign In

Quyết định công bố công khai cắt giảm tiết kiệm thêm dự toán chi thương xuyên 6 tháng cuối năm 2020 và Quyết định công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2020 (27/11/2020)

Quyết định số 1370/QĐ-CTHADS ngày 13/11/2020 của Cục THADS tỉnh Tây Ninh về việc công bố công khai cắt giảm tiết kiệm thêm dự toán chi thương xuyên 6 tháng cuối năm 2020 và Quyết định số 1353/QĐ-CTHADS ngày 13/11/2020 của Cục THADS tỉnh Tây Ninh về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2020

DANH SÁCH Chấp hành viên có kết quả thi hành xong cao nhất trong 10 tháng 2020 (Từ ngày 01/10/2019 đến 31/7/2020) (06/01/2020)

       Thực hiện Công văn số 821/CTHADS-VP  ngày 07/9/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về động viên CHV tổ chức thi hành án hoàn thành đạt chỉ tiêu được giao, qua tổng hợp kết quả công tác tháng, Cục Thi hành án dân sự thông báo danh sách Chấp hành viên có số việc thi hành xong cao nhất trong 03 tháng 2020 theo từng Chi cục, như sau:
Các tin đã đưa ngày: