Sign In

Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2016 (09/05/2016)

Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2016 được giao và nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan thi hành án dân sự, cụ thể như sau:
Các tin đã đưa ngày: