Sign In

Kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng Cục THADS tỉnh

15/06/2020

​Để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng là đại diện cấp ủy, lãnh đạo các Phòng, Công đoàn, Đoàn thanh niên thuộc Cục và 01 thành viên đại diện Chi cục THADS trực thuộc, đại diện Chi cục THADS trực thuộc hàng năm sẽ luân phiên tham gia Hội đồng Thi đua, khen thưởng Cục THADS tỉnh.
Các tin đã đưa ngày: