Sign In

QĐ 619 Ủy quyền ký thông tin báo chí

25/06/2020

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH THÁI NGUYÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 619/QĐ-CTHADS Thái Nguyên, ngày 15 tháng 6 năm 2020
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ủy quyền ký thông tin báo chí

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 và Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ủy quyền cho đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ký thông tin báo chí về quá trình thi hành bản án số 45/DSPT ngày 11/9/2018 của TAND tỉnh Thái Nguyên, bản án số 01/DSST ngày 05/01/2018 của TAND huyện Đại Từ tại Chi cục THADS huyện Đại Từ và trả lời đơn, thư liên quan.
Điều 2. Đồng chí Bùi Huy Toàn có trách nhiệm chỉ đạo soạn thảo, ký các văn bản nêu tại Điều 1 và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, trước pháp luật về công việc được ủy quyền.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các phòng thuộc Cục THADS tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục THADS (báo cáo);
- Các phòng thuộc Cục (thực hiện);
- Lưu: VT, VP(NA).
 CỤC TRƯỞNG
 
(Đã ký) 
 
 
Nguyễn Xuân Tùng
Các tin đã đưa ngày: