Sign In

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Trần Văn Út, bà Trần Thị Tuyết Mai (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (14/06/2021)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Trần Văn Út, bà Trần Thị Tuyết Mai. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 101/TB-CTHADS ngày 10/6/2021 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Nguyễn Thành Phương, bà Đặng Thị Thu Bình (CHV Đặng Thị Cẩm Hà) (14/06/2021)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Nguyễn Thành Phương, bà Đặng Thị Thu Bình. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 102/TB-CTHADS ngày 14/6/2021 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án dân sự vụ ông Võ Quốc Việt (CHV Nguyễn Ngọc Trang) (14/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Võ Quốc Việt. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 136/TB-CCTHADS ngày 11/6/2021 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Nguyễn Văn Hoánh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (14/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Hoánh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 258/TB-CCTHADS ngày 11/6/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Nguyễn Văn Cường (CHV Đặng Văn Lợi) (14/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Cường. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 99/TB-CCTHADS ngày 14/6/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự 03 vụ gồm: vụ ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Cẩm Ly; vụ ông Văn Công Biền và vụ bà Đoàn Thị Chúc (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (11/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự 03 vụ gồm: ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Cẩm Ly; vụ ông Văn Công Biền. Chi tiết theo 03 tập tin “Thông báo số 253/TB-CCTHADS, Thông báo số 254/TB-CCTHADS và Thông báo số 255/TB-CCTHADS cùng ngày 10/6/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự vụ bà Nguyễn Thị Diễm Thương (CHV Võ Anh Phương) (10/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Diễm Thương. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 251/TB-CCTHADS ngày 10/6/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm
 

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án dân sự vụ bà Nguyễn Thị Bảy (CHV Phan Thanh Nhân) (09/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Bảy. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 505/TB-CCTHADS ngày 06/5/2021 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án dân sự vụ ông Phạm Văn Thắng (CHV Võ Đức Nhân) (09/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Văn Thắng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 258/TB-CCTHADS ngày 09/6/2021 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án dân sự (lần 17) vụ ông Trần Văn Tài, bà Phạm Thị Thu (CHV Lê Văn Thái Ngọc) (09/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (lần 17) vụ ông Trần Văn Tài, bà Phạm Thị Thu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 278/TB-CCTHADS ngày 09/6/2021 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: