Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Lê Thị Hiếu (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (24/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Lê Thị Hiếu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 385/TB-CCTHADS ngày 24/562022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Thanh Phong, bà Nguyễn Thị Huệ (CHV Nguyễn Thân Sinh) (24/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Thanh Phong, bà Nguyễn Thị Huệ. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 230/TB-CCTHADS ngày 24/6/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Kim Tuyến (CHV Nguyễn Hoài Ân) (22/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Kim Tuyến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 396/TB-CCTHADS ngày 20/6/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Trần Thanh Sơn, bà Phạm Thị Thanh Loan (CHV Lê Hoàng Hiệp) (21/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Trần Thanh Sơn, bà Phạm Thị Thanh Loan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 284/TB-CCTHADS ngày 20/6/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Bảo Khương (CHV Trương Thị Kim Quyên) (20/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Bảo Khương. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 101/TB-CCTHADS ngày 17/6/2022 của Chi cục THADS huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Dũng (CHV Phan Thanh Nhân) (17/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Dũng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 510/TB-CCTHADS ngày 17/6/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án dân sự. Chi tiết theo “Thông báo số 278/TB-THADS ngày 13/6/2022” (CHV Trương Phi Hùng) (16/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 278/TB-THADS ngày 13/6/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (02 vụ), gồm vụ ông Lê Văn Giằn và vụ bà Thái Thị Thanh Thúy (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (16/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (02 vụ), gồm vụ ông Lê Văn Giằn và vụ bà Thái Thị Thanh Thúy. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 369/TB-CCTHADS và Thông báo số 370/TB-CCTHADS cùng ngày 16/6/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng (CHV Lê Hoàng Hiệp) (14/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 280/TB-THADS ngày 14/6/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trương Văn Khải, bà Nguyễn Thị Chính (CHV Phan Hoàng Giang) (14/06/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trương Văn Khải, bà Nguyễn Thị Chính. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 71/TB-CCTHADS ngày 14/6/2022 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: