Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Tâm Nhựt Phát (CHV Trương Thị Kim Quyên) (19/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Tâm Nhựt Phát (CHV Trương Thị Kim Quyên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 234/TB-CCTHADS ngày 19/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Công Thưởng- Phạm Thị Mỹ Nhỏ (CHV Trần Văn Dũng) (19/09/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Công Thưởng- Phạm Thị Mỹ Nhỏ (CHV Trần Văn Dũng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 207/TB-CTHADS ngày 14/9/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 06) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phan Văn Đời- Nguyễn Thị Diễm (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (19/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 06) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phan Văn Đời- Nguyễn Thị Diễm (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 835/TB-CCTHADS ngày 18/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 05) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đinh Khắc Qui- Phạm Thị Diệu (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (19/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 05) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đinh Khắc Qui- Phạm Thị Diệu (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 836/TB-CCTHADS ngày 18/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 8) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Cao Văn Phúc- Phạm Thị Thơm (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (19/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 8) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Cao Văn Phúc- Phạm Thị Thơm (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 837/TB-CCTHADS ngày 18/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Tuyên Huyền (CHV Nguyễn Thị Phương) (18/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Tuyên Huyền (CHV Nguyễn Thị Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 696/TB-CCTHADS ngày 18/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 2 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đặng Hoàng Vũ- Nguyễn Quốc Tố Uyên; vụ Đào Thị Tươi (CHV Trần Thị Thu Bình) (18/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 2 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đặng Hoàng Vũ- Nguyễn Quốc Tố Uyên; vụ Đào Thị Tươi (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 506/TB-THADS, 507/TB-THADS ngày 28/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 1 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thành Trãi (CHV Trần Thị Thu Bình) (18/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 1 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thành Trãi (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 518/TB-THADS ngày 07/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Quách Văn Thành- Lê Thị Mai (CHV Đặng Văn Lợi) (18/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Quách Văn Thành- Lê Thị Mai (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 314/TB-CCTHADS ngày 18/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Cưng (CHV Võ Đức Nhân) (18/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Cưng (CHV Võ Đức Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 977/TB-CCTHADS ngày 18/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: