Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Quang Huy (CHV Lê Anh Quốc) (20/03/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Quang Huy (CHV Lê Anh Quốc). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 78/TB-CTHADS ngày 15/3/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đỗ Thanh Phong và bà Trần Thị Bích Thủy (CHV Lê Anh Quốc) (20/03/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đỗ Thanh Phong và bà Trần Thị Bích Thủy (CHV Lê Anh Quốc). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 79/TB-CTHADS ngày 15/3/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ hộ bà Lê Thị Thanh Hương (CHV Phan Hoàng Giang) (20/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ hộ bà Lê Thị Thanh Hương (CHV Phan Hoàng Giang). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 85/TB-CCTHADS ngày 13/3/2023 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Dũng (CHV Phan Thanh Nhân) (20/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Dũng (CHV Phan Thanh Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 325/TB-CCTHADS ngày 20/3/2023 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Liệt (CHV Võ Anh Phương) (20/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Liệt (CHV Võ Anh Phương).Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 336/TB-CCTHADS ngày 20/3/2023 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Trần Thị Nhạn Loan (CHV Võ Anh Phương) (20/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Trần Thị Nhạn Loan (CHV Võ Anh Phương).Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 335/TB-CCTHADS ngày 20/3/2023 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ hộ ông Nguyễn Văn Liệt (CHV Võ Anh Phương) (16/03/2023)

Chấp hành viên huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ hộ ông Nguyễn Văn Liệt (CHV Võ Anh Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 329/TB-CCTHADS ngày 16/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6 (CHV Trương Phi Hùng) (16/03/2023)

Chấp hành huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành để đảm bảo thi hành dân sự vụ vụ Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6  (CHV Trương Phi Hùng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 191/TB-THADS ngày 16/3/2023 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Trần Thị Hai (CHV Trần Thị Thu Bình) (16/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Trần Thị Hai (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 186/TB-CCTHADS ngày 16/3/2023 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đinh Thanh Vũ và bà Trương Thị Xuân Lan (CHV Trương Phi Hùng) (15/03/2023)

Chấp hành huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đinh Thanh Vũ và bà Trương Thị Xuân Lan (CHV Trương Phi Hùng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 189/TB-CCTHADS ngày 14/3/2023 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: