Sign In

Chợ Gạo - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Lê Văn Nhựt) (18/06/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 463/TB-CCTHADS ngày 18/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Việt Thắng) (18/06/2019)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án do ông Nguyễn Việt Thắng, chức vụ Chấp hành viên thực hiện với những thông tin như 03 tập tin "Thông báo số 204/TB-CCTHADS ngày 18/6/2019, Thông báo số 205/TB-CCTHADS ngày 18/6/2019 và Thông báo số 206/TB-CCTHADS ngày 18/06/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Từ Kim Khoảnh) (14/06/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 01/TB-CCTHADS ngày 14/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Châu Thành - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Chí Tâm) (14/06/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 264/TB-CCTHADS ngày 12/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Đinh Ngọc On) (13/06/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 92/TB-CTHADS ngày 13/6/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Thị xã Cai Lậy - Thông báo lựa chọn tổ chức Thẩm định giá (CHV Phan Hoàng Giang) (10/06/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng thẩm định giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 75/TB-CCTHADS ngày 10/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Dương Đình Chinh) (04/06/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 241/TB-CCTHADS ngày 04/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án - Lần 4 (vụ bà Huỳnh Thị Thúy) (03/06/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để thi hành án. Chi tiết theo Thông báo số 194/TB-CCTHADS ngày 03/6/2019 đính kèm.

Chợ Gạo - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Lê Văn Nhựt) (31/05/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 433/TB-CCTHADS ngày 30/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Tân Phước - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Văn Trọn) (28/05/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 70/TB-CCTHADS ngày 28/5/2019 đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: