Sign In

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ Nguyễn Phước Sang (CHV Lê Trường) (19/03/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 62/TB-CTHADS ngày 18/3/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án - Lần 3 (vụ bà Huỳnh Thị Thúy) (18/03/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án. Chi tiết theo Thông báo số 125/TB-CCTHADS ngày 18/3/2019 đính kèm.

Chợ Gạo - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Hoài Ân) (18/03/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 305/TB-CCTHADS ngày 18/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Lê Trường) (18/03/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 61/TB-CTHADS ngày 18/3/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chợ Gạo - Quyết định về việc giảm giá tài sản của hộ ông Nguyễn Văn Mạnh, địa chỉ Ấp Bình An, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (CHV Lê Văn Nhựt) (15/03/2019)

Giảm giá tài sản (lần 1) của hộ ông Nguyễn Văn Mạnh, địa chỉ: Ấp Bình An, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang theo "Quyết định số 06/QĐ-CCTHADS ngày 15/11/2018 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo" đính kèm.

Thị xã Cai Lậy - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá (CHV Phan Hoàng Giang) (15/03/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng thẩm định giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 47/TB-CCTHADS ngày 08/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Mỹ Tho - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Đỗ Văn Nghĩa) (11/03/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo 02 Thông báo số 128/TB-CCTHADS, Thông báo số 129/TB-CCTHADS ngày 11/3/2019 kèm theo.

Gò Công Đông - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (06/03/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 19/TB-CCTHADS ngày 06/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Thị Phương) (05/03/2019)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án do bà Nguyễn Thị Phương, chức vụ Chấp hành viên thực hiện với những thông tin như tập tin "Thông báo số 107/TB-CCTHADS ngày 05/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Châu Thành - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Bùi Thị Mến) (21/02/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo 04 tập tin "Thông báo số 149/TB-CCTHADS ngày 21/02/2019, Thông báo số 150/TB-CCTHADS ngày 21/02/2019, Thông báo số 151/TB-CCTHADS ngày 21/02/2019 và Thông báo số 153/TB-CCTHADS ngày 21/02/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: