Sign In

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án dân sự vụ bà Lê Thị Nguyệt (CHV Trần Thị Thu Bình) (09/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Lê Thị Nguyệt. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 258/TB-CCTHADS ngày 04/6/2021 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Dương Thanh Nhờ (CHV Phạm Văn Phi) (08/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Dương Thanh Nhờ. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 135/TB-THADS ngày 07/6/2021 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự vụ bà Nguyễn Thị Diễm Thương (CHV Võ Anh Phương) (08/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Diễm Thương. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 246/TB-CCTHADS ngày 08/6/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lệ Thu (CHV Nguyễn Thị Liễu Nga) (08/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lệ Thu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 99/TB-CCTHADS ngày 08/6/2021 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Văn Công Phong và vụ Văn Công Phơi (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (07/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Văn Công Phong và vụ ông Văn Công Phơi. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 234/TB-CCTHADS và Thông báo số 235/TB-CCTHADS cùng ngày 02/6/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự bà Trần Thị Ái Vi và ông Đoàn Văn Thái (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (07/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Trần Thị Ái Vi và ông Đoàn Văn Thái. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 238/TB-CCTHADS ngày 04/6/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự 04 vụ gồm: vụ ông Huỳnh Văn Lực; vụ ông Trần Thanh Phong; vụ ông Trần Văn Thu và vụ ông Nguyễn Văn Tươi, bà Đoàn Thị Lộc. (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (07/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự 04 vụ gồm: vụ ông Huỳnh Văn Lực; vụ ông Trần Thanh Phong; vụ ông Trần Văn Thu và vụ ông Nguyễn Văn Tươi, bà Đoàn Thị Lộc. Chi tiết theo 04 tập tin “Thông báo số 239/TB-CCTHADS, Thông báo số 240/TB-CCTHADS, Thông báo số 241/TB-CCTHADS và Thông báo số 242/TB-CCTHADS cùng ngày 04/6/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Nguyễn Văn Ba và vụ ông Đặng Văn Đạt (CHV Phạm Văn Phi) (07/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Ba và vụ ông Đặng Văn Đạt. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 117/TB-THADS và Thông báo số 118/TB-THADS cùng ngày 31/5/2021 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án dân sự vụ ông Nguyễn Văn Hoánh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (07/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Hoánh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 243/TB-CCTHADS ngày 04/6/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự vụ ông Phạm Văn Vũ và vụ bà Nguyễn Thị Tuyết (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (07/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Phạm Văn Vũ và vụ bà Nguyễn Thị Tuyết. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 244/TB-CCTHADS và Thông báo số 245/TB-CCTHADS cùng ngày 07/6/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm
Các tin đã đưa ngày: