Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Đinh Ngọc On) (11/11/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 16/TB-CTHADS ngày 11/11/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Hoàn Cầu thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Cty TNHH Song Thuận (05/11/2019)

Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Hoàn Cầu thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 201/HC-QLTLTS ngày 31/10/2019 đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Lê Văn Dinh) (04/11/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 17/TB-CCTHADS ngày 04/11/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Võ Đức Nhân) (31/10/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 10/TB-CCTHADS ngày 29/10/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (30/10/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 20/TB-CCTHADS ngày 30/10/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Đào Ngọc Thành) (29/10/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo tập tin "Thông báo số 29/TB-CCTHADS ngày 29/10/2019 của Chi cục THADS huyện Cái Bè"  đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Hoài Ân) (28/10/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 16/TB-CCTHADS ngày 28/10/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

​Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang: Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tái sản Hoàn Cầu - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Cty TNHH Song Thuận (25/10/2019)

Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Hoàn Cầu thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 191/TB-QLTLTS ngày 22/10/2019 đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản (CHV Đào Ngọc Thành) (25/10/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo 02 tập tin "Thông báo số 18A/TB-CCTHADS ngày 18/10/2019 và Thông báo số 27/TB-CCTHADS ngày 25/10/2019"  đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Phan Hoàng Giang) (22/10/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 06/TB-CCTHADS ngày 22/10/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: