Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự Trần Văn Đua- Lương Thị Bé Tư (CHV Mai Minh Khương) (06/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự Trần Văn Đua- Lương Thị Bé Tư (CHV Mai Minh Khương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 27/TB-CCTHADS ngày 31/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự Phạm Công Du (CHV Võ Đức Nhân) (06/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự Phạm Công Du (CHV Võ Đức Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 29/TB-CCTHADS ngày 05/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự Nguyễn Văn Quốc, Trương Thị Thuận (CHV Lê Văn Dinh) (05/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự Nguyễn Văn Quốc, Trương Thị Thuận (CHV Lê Văn Dinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 210/TB-CCTHADS ngày 31/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (05/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 787/TB-CCTHADS ngày 05/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự Phạm Văn Sen- Nguyễn Thị Hồng Yến (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (05/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự Phạm Văn Sen- Nguyễn Thị Hồng Yến (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 788/TB-CCTHADS ngày 05/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (31/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn  đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 786/TB-CCTHADS ngày 31/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Hiền Em; vụ Lê Thị Lệ Hoa (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (30/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Hiền Em; vụ Lê Thị Lệ Hoa (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 770/TB-CCTHADS , 771/TB-CCTHADS ngày 29/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ HồHoàngThái- ĐỗThị NgọcBích;vụ ĐoànCôngTrường;vụHồThịÉn;vụNguyễnThị Kim Loan (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (30/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Hồ Hoàng Thái- Đỗ Thị Ngọc Bích; vụ Đoàn Công Trường; vụ Hồ Thị Én; vụ Nguyễn Thị Kim Loan (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 772/TB-CCTHADS , 773/TB-CCTHADS, 774/TB-CCTHADS, 775/ TB-CCTHADS ngày 29/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hùng- Nguyễn Thị Luyến (CHV Đặng Văn Lợi) (30/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hùng- Nguyễn Thị Luyến (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 295/TB-CCTHADS ngày 29/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Lưỡi- Nguyễn Thị Câm Vân (CHV Lê Minh Hải (29/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Lưỡi- Nguyễn Thị Câm Vân (CHV Lê Minh Hải). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 208//TB-CCTHADS ngày 25/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: