Sign In

CỤC THADS THÀNH PHỐ ĐĂNG TẢI DANH SÁCH THEO DÕI BIÊN LAI THEO QUYẾT ĐỊNH 2030/QĐ-BTP NGÀY 30/9/2020 CỦA BỘ TƯ PHÁP. (24/09/2021)

Thực hiện Quyết định 2030/QĐ-BTP ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành danh mục biểu mẫu chứng từ, báo cáo kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự và Quy trình in ấn, quản lý, sử dụng biên lai thu tiền thi hành án theo quy định tại Thông tư 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh thực hiện in và phát hành các loại biên lai sử dụng trong công tác thu tiền của kế toán nghiệp vụ thi hành án.
Các tin đã đưa ngày: