Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh

01/05/2015

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh
I. LÃNH ĐẠO CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH
- Ông: Lê Trai - Cục trưởng, Chấp hành viên trung cấp
- Ông: Trần Việt Hồng - Phó cục trưởng, Chấp hành viên trung cấp
- Ông: Nguyễn Minh Khiêm - Phó cục trưởng, Chấp hành viên trung cấp
II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
- Ông: Nguyễn Văn Dương - Chánh Văn phòng, Chấp hành viên trung cấp
- Ông: Bùi Trường Giang - Thẩm tra viên chính
- Bà: Lâm Thị Bé Ba - Chấp hành viên sơ cấp
- Bà: Trần Ngọc Giàu - Kế toán trưởng ngân sách
- Ông: Lâm Thành Ý - Thủ kho
- Bà: Huỳnh Ngọc Diệu - Thủ quỹ
- Ông: Nhan Quốc Hải - Chuyên viên tin học
- Ông: Bùi Thanh Liêm - Lái xe
- Ông: Trương Phát Tài - Lái xe
- Ông: Phạm Minh Thắng - Bảo vệ
- Ông: Bùi Thiện Nhân - Bảo vệ
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
-
Ông: Phan Văn Phóng - Trưởng phòng Chấp hành viên trung cấp
- Bà: Lê Thị Thanh Ngọc - Phó trưởng phòng
- Bà: Nguyễn Thị Muội - Thẩm tra viên
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
- Ông: Nguyễn Văn Tam - Trưởng phòng, Chấp hành viên trung cấp
- Ông: Huỳnh Công Thành - Phó trưởng phòng Chấp hành viên sơ cấp
- Ông: Trần Văn Hòa - Thư ký trung cấp

- Ông: Trương Kiên Thanh Luân - Chấp hành viên sơ cấp
- Ông: Nguyễn Thanh Cao - Chấp hành viên sơ cấp
- Bà: Nguyễn Thị Đồng - Thẩm tra viên
- Bà: Lưu Thị Kim Trang - Thư ký THA
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
- Ông: Chung Ngọc Cảnh - Trưởng phòng, Chấp hành viên trung cấp
- Ông: La Văn Tuấn - Phó trưởng phòng, Thẩm tra viên chính
- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Bích - Thẩm tra viên chính
- Bà: Nguyễn Thị Cẩm Tú - Thẩm tra viên

III. CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (09 Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã và thành phố).
1. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh
- Ông: Đặng Văn Hưởng - Chi cục trưởng, Chấp hành viên sơ cấp
- Ông: Phan Ngọc Siêng - Phó chi  cục trưởng, Chấp hành viên trung cấp
- Ông: Dương Trung Trực - Phó chi cục trưởng, Chấp hành viên sơ cấp
Các Chấp hành viên
Lâm Sô Phone, Chấp hành viên sơ cấp
- Bà: Phạm T. Như Thủy, Chấp hành viên sơ cấp
- Ông: Hồ Quốc Nhi, Chấp hành viên sơ cấp
- Ông: Nguyễn Thanh Tùng, Chấp hành viên sơ cấp
- Ông: Nguyễn Quốc Việt, Chấp hành viên sơ cấp
2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu  Thành
- Ông: Nguyễn Minh Kiệt - Chi cục trưởng, Chấp hành viên trung cấp
- Ông: Nguyễn Văn Tuấn  - Phó chi  cục trưởng, Chấp hành viên sơ cấp
- Ông: Lâm Văn Thừa - Phó chi  cục trưởng, Chấp hành viên
trung cấp
Các Chấp hành viên
- Ông: Thạch Phong, Chấp hành viên sơ cấp
- Ông: Nguyễn Hoàng Nhiên, Chấp hành viên sơ cấp
3.Chi cục Thi hành án dân sự huyện thị xã Duyên Hải
- Ông: Huỳnh Hoàng Vũ, Quyền Chi cục trưởng - Chấp hành viên sơ cấp
- Bà:Trần T Ngọc Hương, Chấp hành viên sơ cấp
- Ông: Phạm Văn Bửu, Chấp hành viên sơ cấp
4.Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải
- Ông:Trương Thanh Hưng Chi cục trưởng, Chấp hành viên trung cấp
- Ông: Dương Bền - Phó chi  cục trưởng, Chấp hành viên trung cấp
- Bà: Lào Thị Hưởng - Phó chi  cục trưởng, Chấp hành viên sơ cấp
Các Chấp hành viên
- Ông: Trần Minh Đang, Chấp hành viên sơ cấp
5.Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang
- Bà:Trần Thị Điệp Chi cục trưởng, Chấp hành viên trung cấp
- Ông:Trần Tấn Vinh - Phó chi  cục trưởng, Chấp hành viên sơ cấp
Các Chấp hành viên
- Ông: Thạch Chanh Đara, Chấp hành viên sơ cấp
- Ông: Dương Thanh Long, Chấp hành viên sơ cấp
- Bà:Trần  Thị Thu Hiền, Chấp hành viên sơ cấp
6.Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần
- Ông:Trần Văn To Chi cục trưởng, Chấp hành viên trung cấp
- Ông:Cao Đức Phong - Phó chi  cục trưởng, Chấp hành viên sơ cấp
- Ông:Huỳnh Long Thắng - Phó chi  cục trưởng, Chấp hành viên sơ cấp
Các Chấp hành viên
- Ông: Nguyễn Khắc Thanh Dự, Chấp hành viên sơ cấp
- Ông: Thạch Sa Oanh, Chấp hành viên sơ cấp
- Ông: Kim Dong, Chấp hành viên sơ cấp
7.Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long
- Ông: Nguyễn Văn Huệ Chi cục trưởng, Chấp hành viên trung cấp
- Ông: Huỳnh Chung Phương - Phó chi  cục trưởng, Chấp hành viên trung cấp
- Bà: Trần Thị Diệu - Phó chi  cục trưởng, Chấp hành viên sơ cấp
Các Chấp hành viên
- Ông: Trịnh Phước Đào, Chấp hành viên sơ cấp
- Ông: Huỳnh Thanh Hải, Chấp hành viên sơ cấp
- Bà:Lê Thị Cẩm Thúy, Chấp hành viên sơ cấp
8.Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè
- Ông: Nguyễn Văn Liệt Chi cục trưởng, Chấp hành viên trung cấp
Các Chấp hành viên
 - Bà: Hà T Thanh Loan, Chấp hành viên sơ cấp
- Ông:  Phùng Hữu Trí, Chấp hành viên sơ cấp
- Bà:Thạch Thị Sa Gang, Chấp hành viên sơ cấp
- Bà:Nguyễn Thị Xuân Liễu, Chấp hành viên sơ cấp
9.Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú
- Ông:Ông Văn Lời-  Chi cục trưởng, Chấp hành viên trung cấp
- Ông:Phan Văn Vũ - Phó chi  cục trưởng, Chấp hành viên sơ cấp
- Ông: Thạch Đa Ra - Phó chi  cục trưởng, Chấp hành viên sơ cấp
Các Chấp hành viên
- Ông: Võ Quang Vinh, Chấp hành viên sơ cấp
- Ông: Huỳnh Văn Kha, Chấp hành viên sơ cấp