Sign In

Thông báo Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017 (24/11/2016)

Thực hiện Quyết định số 2291/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017; Công văn số 3836/TCTHADS-VP ngày 18/11/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:
 

Triển khai thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (22/09/2016)

Thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016, được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, mục Văn bản điều hành) thay thế cho Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTP ngày 07/12/2007). 
Các tin đã đưa ngày: