Sign In

Công văn số 2364/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

01/08/2020

Các tin đã đưa ngày: