Sign In

V/v Thực hiện Kế hoạch số 87 /KH-UBND ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

28/06/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: