Sign In

Tổng cục THADS phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Cục THADS tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2024 - 2026 (10/05/2024)

Ngày 26/4/2024, thay mặt lãnh đạo Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã ký ban hành Quyết định số 454/QĐ-TCTHADS phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Cục THADS tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2024 - 2026

Những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị (06/05/2024)

Thực hiện phân công của Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã tham mưu cho Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 196-KH/BCSĐ ngày 26/4/2024 triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định 132-Q Đ/TW).

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTP Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự (16/04/2024)

Ngày 03/4/2024, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã ký Thông tư số 02/2024/TT-BTP Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự (thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành THADS, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2021), với các Chương, Điều và nội dung mới chủ yếu sau đây:

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024 (01/04/2024)

Ngày 21/3/2024, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định số 295/QĐ-TCTHADS và Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2024 (15/03/2024)

Ngày 12/3/2024, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 340/QĐ-BTP và Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2024.

CÔNG BỐ MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 CHO HỆ THỐNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (12/03/2024)

Thực hiện quy định tại Điều 5 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, ngày 07/3/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 313/QĐ-BTP về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự[1].

Quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống thi hành án dân sự (19/02/2024)

Trong năm 2024, toàn Hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết đồng lòng, bản lĩnh, sáng suốt, giữ “liêm sỹ bản thân, nghề nghiệp” để cùng nhau thực hiện hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn (06/02/2024)

Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024.

Sửa đổi Luật Thi hành án dân sự: Yêu cầu bức thiết từ cuộc sống (05/02/2024)

Tại Phiên họp Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật tháng 01/2024, Chính phủ đã xem xét việc sửa đổi Luật Thi hành án dân sự, nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đáp ứng yêu cầu bức thiết mà cuộc sống đặt ra, bảo đảm công lý phải được thực thi đến cùng.

Bộ Tư pháp ban hành Đề án tinh giản biên chế của hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2024 - 2026 (26/01/2024)

Ngày 22/01/2024, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 80/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án Tinh giản biên chế (TGBC) của hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) giai đoạn 2024 – 2026, với các nội dung chủ yếu sau đây:
Các tin đã đưa ngày: