Sign In

Mời họp - Hội nghị triển khai công tác Tư pháp - Thi hành án dân sự năm 2016 (06/01/2016)

Mời họp - Hội nghị triển khai công tác Tư pháp - Thi hành án dân sự năm 2016

Giấy triệu tập Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2015 (22/12/2015)

Giấy triệu tập Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2015

Nghị định số 62/2015/NĐ - CP ngày 18/7/2015 (30/07/2015)

Ngày 18/7/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ - CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Nghi định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2015, thay thế Nghị định 74/2009/NĐ - CP; Nghị định 58/2009/NĐ - CP; Nghị định 125/2013/NĐ - CP.

Thông tư Số: 08/2015/TT-BTP ngày 26/06/2015 của Bộ Tư pháp (10/07/2015)

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
Các tin đã đưa ngày: