Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

01/06/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Ông Nguyễn Văn Lực
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Ông Võ Minh Hòa
- Ông Vũ Quốc Doanh
- Ông Phạm Huy Hoàng
- Bà Phạm Thị Thanh Loan
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Vũ Thanh Xuân
CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà Lê Thị Thu Hà
- Ông Nguyễn Danh Nam
- Ông Phạm Nguyễn Đức Tài
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Lê Thị Thúy Hà
CÁC PHÓ PHÒNG
- Ông Huỳnh Hiến Đạt
- Ông Đồng Khắc Thọ
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ 1
TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Nguyễn Kim Lan
CÁC PHÓ PHÒNG
- Ông Hồ Quân Chính
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng
4. PHÒNG NGHIỆP VỤ 2
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Vũ Văn Đài
CÁC PHÓ PHÒNG
- Ông Đỗ Hải Nam
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Phượng
5. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Trần Văn Nhàn
CÁC PHÓ PHÒNG
- Ông Vũ Thanh Bình
- Bà Trần Hoàng Diễm
6. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
CÁC PHÓ PHÒNG
- Bà Nguyễn Thị Bình
KẾ TOÁN TRƯỞNG
- Bà Nguyễn Thị Phong Thư
24 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC