Sign In

Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2015 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đăk Nông

10/07/2015

Công tác kiểm tra, giám sát là hoạt động theo dõi, đánh giá của đảng, được tiến hành đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi tiêu cực, phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới.
Trong năm 2015, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự lần thứ III, Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của các tổ chức Đảng cấp trên, đặc biệt, là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, tập trung vào những vấn đề chủ yếu như: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.
                                                                                                      Nguyễn Thị Hạnh – Phòng TCCB

Các tin đã đưa ngày: