Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Hòa Bình

30/06/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÒA BÌNH

- Ông Trần Văn Dũng
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÒA BÌNH

- Ông 

- Ông Nguyễn Tiến Dũng

- Bà Nguyễn Thi Vân Anh

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
 CHÁNH VĂN PHÒNG

- Bà Lê Thị Thu Huyền
CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG

- Hà Thị Tâm
CÁC PHÓ PHÒNG

- Dương Thi Thảo
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
TRƯỞNG PHÒNG

- Ông 
CÁC PHÓ PHÒNG


- Ông Hoàng Xuân Hiển 
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG


CÁC PHÓ PHÒNG

- Bà Phạm Thị Tuyến 
KẾ TOÁN TRƯỞNG

- Bà Bùi Thị Thảo
11 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC