Thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá theo TB số 498/TB-CCTHADS ngày 16/5/2024 của Chi Cục THADS Thành phố Vũng Tàu

Ngày bắt đầu: 16/05/2024 -- Ngày kết thúc: 18/05/2024

Thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá theo TB số 498/TB-CCTHADS ngày 16/5/2024 của Chi Cục THADS Thành phố Vũng Tàu

File đính kèm

Ngày: 16/05/2024