Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực là Người phát ngôn của Tổng cục Thi hành án dân sự

Ngày 09/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện Nghị định nêu trên, ngày 05/ 01/2018 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Thực hiện Quy chế nêu trên, ngày 23/01/2018, Tổng cục Thi hành án dân sự dân sự đã có Thông báo số 13/TB-TCTHADS giới thiệu ông Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thi hành án dân sự.