Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

01/07/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THÁI NGUYÊN
- Ông Nguyễn Xuân Tùng
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THÁI NGUYÊN
- Ông Bùi Huy Toàn
- Ông Trần Bình
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà Phạm Thị Lan Anh
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Nguyễn Ngọc Anh
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hảo
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Nguyễn Thu Hoài
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Văn Chinh
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Phan Minh Hải
4. PHÒNG KIỂM TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Văn Tiến
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Hoàng Nam Hải
09 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC