Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

01/07/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THÁI NGUYÊN
- Ông Nguyễn Xuân Tùng
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THÁI NGUYÊN
- Ông Nguyễn Văn Trung
- Ông Bùi Huy Toàn
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Trần Bình
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Nguyễn Ngọc Anh
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Đức Quý
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Nguyễn Thu Hoài
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Quang Trung
4. PHÒNG KIỂM TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Phạm Thị Lan Anh
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Trương Quỳnh Lưu
09 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC