Sign In

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI CHẤP HÀNH VIÊN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

15/03/2018

    Chấp hành viên thi hành án dân sự (THADS) là một chức danh tư pháp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm theo trình tự nhất định khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn; có nhiệm vụ tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo...