Sign In

Khối cơ quan Tư pháp Khu vực miền Tây Nam bộ tổ chức tổng kết và bình chọn suy tôn danh hiệu thi đua năm 2019

Hoạt động của Cục

Khối cơ quan Tư pháp Khu vực miền Tây Nam bộ tổ chức tổng kết và bình chọn suy tôn danh hiệu thi đua năm 2019

10/12/2019

Thực hiện Quyết định số 2985/QĐ-BTP ngày 27/11/2019 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Tây Nam bộ, chiều ngày 09 tháng 12 năm 2019 tại tỉnh Tiền Giang, Khu...

Hoạt động của các Chi cục

Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

09/12/2019

Thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTCTU ngày 11/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019; Công văn số 1045-CV/BTCHU ngày...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Tập huấn chuyên đề công tác tài chính và kiểm tra công đoàn cơ sở năm 2019

15/11/2019

Ngày 14/11/2019, tại Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh, Công đoàn Viên chức Tỉnh tổ chức lớp tập huấn chuyên đề công tác tài chính và kiểm tra công đoàn cơ sở cho Chủ tịch, Kế toán, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên Ban Chấp hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra...

Vướng mắc trong việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự

24/07/2019

Việc tạm hoãn xuất cảnh của người phải thi hành án được quy định tại Điều 51 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thi hành án dân sự (THADS). Trên thực tế, việc áp dụng quy định này đã mang lại những...

Giao tài sản tự nguyện thi hành án

13/11/2019

Ngày 07 tháng 11 năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử, ban hành Bản án dân sự sơ thẩm số 11/2018/DSST. Theo đó, các ông (bà): Nguyễn Văn Sỉ, Trần Thị Mai, Nguyễn Văn Nghiệp, Nguyễn Văn Nghiệp Em, Nguyễn...