Sign In

Cần thiết tổ chức Tọa đàm, đối thoại nghiệp vụ với các Chấp hành viên ?

NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

13/06/2018

Thống kê Thi hành án dân sự (THADS)  có vai trò rất quan trọng trong việc phản ánh kết quả công tác THADS, góp phần giúp cho các Chấp hành viên, Cơ quan THADS, Cơ quan quản lý THADS cũng như Cơ quan, tổ chức và cá nhân hữu quan kịp thời đánh giá,...